Slavnostní setkání SČB v Galerii Hollar

Výbor SČB v Praze ve spolupráci se SČUG Hollar zve členy na slavnostní setkání ve čtvrtek 29. června 2017 od 17 hodin do Galerie Hollar v Praze 1, Smetanovo nábřeží 6, pořádané při příležitosti udělení čestného členství SČB malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi. Promluví Petr Ladman, předseda SČB, Karel Kropík, člen výboru SČB a předseda Klubu přátel Hollara, a Josef Čejka, člen výboru, který bude číst ze své nové sbírky Přespolní, ilustrované P. Roučkou. Tento subskripční tisk z edice Inventa zde bude také k dostání pro členy SČB. Těšíme se na vás.

Třikrát z edice SČB Inventa

Nová edice SČB Inventa přinesla už tři svazky. První, který vyšel v loňském roce, obsahuje posmrtně vydanou prózu francouzského básníka a esejisty Stéphana Mallarmého (1842–1898) Igitur čili Elbehnonovo šílenství. Tato próza patří k textům, který její překladatel a autor doslovu básník, prozaik a esejista Petr Král označil za „tajný střed“ Mallarmého díla. Edici řídí Gustav Erhart, koordinátorem vydání tohoto prvního svazku Inventy byl Prokop Toman. Původním grafickým listem ve frontispisu v technice vernis mou doprovodila Lucie Raškovová. Obálku a typografickou úpravu edice navrhl Otakar Karlas. Text vytiskli Jaroslav Janďourek a Jaromír Štoural písmem Týfa Text v počtu 160 ručně číslovaných výtisků na papíru Modigliani bianco. Bibliofilský brožovaný tisk s přebalem má 36 stran. Členská cena 550 Kč.

Druhým svazkem edice vydaným v letošním roce jako členská prémie SČB za rok 2017 je básnická sbírka Žernovy zítřků Zdeňka Řezníčka (1904–1975), třebíčského básníka (např. sbírky Samoty, 1939, Zlumený hlas, 1948) a překladatele, jehož dílo ovlivnila tvorba Bohuslava Reynka (1892–1971) a Jana Zahradníčka (1905–1960). Tento bibliofilský tisk přináší nyní poprvé kompletní Řezníčkův triptych ( I. Žernovy zítřků, II. Devatero zpěvů vladaři zítřků, III. Poselství). Originálním trojbarevným dřevořezem tuto bibliofilii vyzdobil Jindřich Zeithamml. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Autorem doslovu Básníkova konfese jako odkaz budoucím je Gustav Erhart. Vytiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 300 ručně číslovaných výtisků. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. ISBN 978-80-905599-7-4. Členská cena 350 Kč.

Třetím a také letos vydaným svazkem této edice – a jejím prvním subskripčním tiskem, je sbírka Josefa Čejky (1946) Přespolní. Obsahuje 31 kratších básní, přinášejících málomluvnou reflexivní poezii, vyznačující se moderním oproštěným básnickým výrazem a osobitou metaforikou. Ručně kolorovanou kresbou ve frontispisu vyzdobil Pavel Roučka. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Tiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 140 ručně číslovaných a autory podepsaných výtisků. Redakční spolupráce Karel Kropík. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. Sbírka vychází u příležitosti životních jubileí autora a výtvarníka, čestných členů SČB. ISBN 978-80-905599-8-1. Členská cena 390,-Kč.

V plánu edice Spolku českých bibliofilů Inventa na příští roky se objevují další zajímavé svazky: výbor z díla francouzského „prokletého básníka“ Édouarda Dubuse (1864–1895) Když housle umlknou v překladu Gustava Erharta, dále Amoleta Nejedlá českého básníka a prozaika, představitele surrealismu Zdeňka Lorence (1919–1999) či Démant v trávě francouzského autora Xaviera Fornereta (1809–1884).

Výstava Josefa Kábrta v Železném Brodě

S dílem malíře, ilustrátora, grafika a uznávaného tvůrce animovaných filmů Josefa Kábrta (1920–1989), žáka profesorů Františka Kysely (1881–1941) a Jaroslava Bendy (1882–1970) na pražské UMPRUM, se můžeme setkat na výstavě, která se uskuteční od 23. 6. 2017 do 20. 8. 2017 v Muzeu a Galerii Detesk, Náměstí 3. května 20, v Železném Brodě. Slavnostní zahájení výstavy, na němž promluví Lenka Koulová, je ve čtvrtek 22. 6. 2017. Připomeňme si, že SČB vydal ve třech mutacích v roce 2000 text Josefa Kábrta Paříž doprovázený jeho původními lepty, které vytiskl syn Petr Kábrt, dlouholetý a čestný člen SČB. Pozvánku na výstavu viz zde. Pokračovat ve čtení →

Čestné členství SČB malíři Pavlu Roučkovi a Josefu Šuchmanovi

Na valné hromadě konané dne 13. 5. 2017 v Praze bylo uděleno čestné členství SČB přednímu českému malíři a grafiku panu Pavlu Roučkovi a panu dr. Josefu Šuchmanovi za významné zásluhy o krásnou knihu a o Spolek českých bibliofilů. Oběma vyznamenaným patří naše poděkování za jejich dlouholetou práci pro českou bibliofilii i zároveň naše přání všeho dobrého, hlavně zdraví a zdaru v jejich práci u příležitosti jejich letošních významných životních jubileí. Gratulujeme!

Valná hromada SČB 2017

Výbor SČB rozeslal v těchto dnech Bulletin č. 1/2017 – pozvánku na řádnou valnou hromadu (VH) s podrobnými informacemi všem členům mailem nebo poštou. VH se bude konat v sobotu 13. května 2017 od 13:30 hodin v prostorách hotelu Absolutum v Praze Holešovicích, Jablonského 640/6 (stanice tramvaje č. 6 a 12, metro  – zastávka „Nádraží Holešovice“). Vstup do prostor konferenčního sálu hotelu bude možný již od 12:30 hod., kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, vybrat si z burzovní nabídky, uhradit i členské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje – adresy a telefonní nebo e-mailová spojení. Administrace bude ukončena ½ hodiny před vlastním zahájením programu. Po zahájení valné hromady vystoupí v kulturním programu paní Elena Kubičková, oceněná 1. cenou v celoindické soutěži ve hře na sitár, Sangeet Academy 1995, která na tento nástroj přednese ukázky indické hudby. O nových spolkových tiscích a webových stránkách SČB promluví PhDr. Josef  Čejka a PhDr. Gustav Erhart.
PROGRAM VH:
• zahájení VH předsedou SČB JUDr. Petrem Ladmanem a přivítání hostů • kulturní program • kontrola schopnosti usnášení a schválení programu • čtení zápisu z VH roku 2016 • zprávy jednatele, hospodáře, redaktora, revizní komise a sekcí • volba volební a návrhové komise • udělení absolutoria odstupujícímu výboru  • diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd. • volba nového výboru • udělení titulů čestných členů SČB • schválení usnesení VH 2017.
Výbor SČB žádá účastníky VH – zájemce o večeři, aby svou závaznou přihlášku s označením volby jídla zaslali nejpozději do 5. 5. 2017 na adresu jednatele: Ing. Petr Tylínek, Jateční 25, 170 00 Praha 7, telefonicky nebo sms 723 236 172, či e-mailem: petr.tylinek@seznam.cz .

Zahájení návštěvní sezóny na Šolcově statku v Sobotce

Na výstavní „hurikán“ na Šolcově statku v Sobotce zve člen SČB Jan Samšiňák, hospodář statku, kde se v pondělí 1. května 2017 ve 14 hodin otevřou dvě výstavy, ke kterým se přidruží doprovodné akce. Vernisáž výstavy soch akademického sochaře Jaroslava Vacka v lapidáriu (bývalé maštali) statku doprovodí zpěvem sopranistka Karolína Žmolíková a tenorista Martin Vydra; dále proběhne křest právě vydané monografie sochaře Petra Šturmy (1935–1995), kterou pokřtí umělcova choť paní Alena Antonová; další vernisáž výstavy Výlet na Masadu v Galerii Karla Samšiňáka představí soubor ilustrací izraelského kreslíře rakouského původu Jicchaka Kurta Brücka s doprovodnými fotografiemi Andrease Kreinera. Pro návštěvníky je připraven preclíkový raut. Blíže viz o programu akcí na Šolcově statku na  http://www.solcuvstatek.cz/cs/akce-statek/program-akci/ .

Cena SČB – Cena Vojtěcha Preissiga udělena Martinu Dyrynkovi

V rámci soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016 pořádané Památníkem národního písemnictví v Praze a Ministerstvem kultury ČR byla cena SČB – Cena Vojtěcha Preissiga udělena grafiku, typografovi, čestnému členu a čestnému předsedovi Spolku Martinu Dyrynkovi za bibliofilii  Malíř Bohumil Žemlička. Tento oceněný a mimořádný tisk, s podtitulem komorní monografická studie, je věnován malíři, grafikovi a herci Černého divadla B. Žemličkovi (1938–2013), který vytvořil řadu grafických ilustrací pro Spolek (sedm původních dvoubarevných litografií – G. Apollinaire Zone/ Pásmo, 1988; osm černobílých kreseb na kameni a signet SČB – F. Villon Balady, 2003). SČB tuto bibliofilii vydal roku 2016 k 75. narozeninám M. Dyrynka jako subskripční tisk. Bibliofilie o rozsahu 36 stran je uložena v kartonové kazetě, má japonskou vazbu a obsahuje deset barevných a pět duplexových reprodukcí.
Oceněné publikace i knihy, které se dostaly do užšího výběru soutěže, mohou zájemci zhlédnout na výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2016 pořádané od 20. 4. 2017 do 28. 5. 2017 v letohrádku Hvězda, obora Hvězda, v Praze 6. Otevřeno je denně mimo pondělí (duben až říjen) od 10.00–18.00 hodin. Blíže o soutěži NČKR viz na http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz .