Spolek českých bibliofilů

Spolek českých bibliofilů v Praze byl založen 30. března roku 1908 jako dobrovolná organizace sběratelů, příznivců a tvůrců krásných a vzácných knih a tisků se zvláštním zřetelem k umělecké grafice, výzdobě a vazbě knih, jakož i ke všem ostatním užitým uměním. Činnost SČB nebyla přerušena v celém více než stoletém trvání.

Hlavní činnost Spolku je v současné době zaměřena na vydávání bibliofilských tisků, a to jednak ve formě prémií, které členové každoročně dostávají v rámci členského příspěvku, jednak ve formě subskripčních bibliofilií, vydávaných v nízkém nákladu (150–200 výtisků). Prémie i subskripční tisky jsou provázeny originální grafickou ilustrační výzdobou. SČB spolupracoval v minulosti s nejpřednějšími domácími ilustrátory a nejinak je tomu i dnes. Pro stálý styk s členskou základnou vydává Spolek knihovědný a literární časopis Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze a drobné Informace SČB s aktuálními sděleními pro své členy. Vedle přednášek, zájezdů a exkurzí se členové pravidelně každý rok v květnu scházejí na valné hromadě v Praze, následované společnou slavnostní večeří. V průběhu roku je činnost Spolku řízena výborem, voleným každoročně valnou hromadou, který se schází jednou měsíčně. Členů má SČB 199, z toho 191 je fyzických osob a 8 institucí.