Valná hromada SČB 2018

Vážení členové SČB,
letošní řádná Valná hromada SČB se bude konat v sobotu 26. května 2018 od 13 hodin v Malé vile Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici 20/70. Nejlepší spojení je: do stanice Hradčanská (metro A, tramvaje 1,5,12,18,20,25,
26, autobus 131), odtud, za vlakovými kolejemi, se dáte šikmo doprava buď ulicí Pod Kaštany nebo Muchovou ulicí až k Pelléově ulici. Tam přejdete na pravou stranu a dojdete k Malé vile PNP, č.20/70, Bubeneč. (Pozor, nezaměňovat s Villou Pellé, kde je galerie, která je po cestě blíže.)
Pozvánku na VH, její program a další informace najdete ve formátu PDF v Bulletinu výboru SČB 1/2018 ke stažení zde. Informaci k aukci SČB najdete ke stažení zde a seznam položek aukce SČB najdete ve formátu PDF ke stažení zde.
Dále Vás upozorňujeme na Ochranu osobních údajů – GDPR, ke stažení zde.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Výbor SČB

Zpráva o činnosti plzeňské sekce SČB

     

Členové plzeňské pobočky SČB v Plzni se v letošním roce poprvé sešli 8. března u příležitosti prohlídky zajímavé výstavy Josef Hodek a kniha, které byla připravena naším členem Dominikem Mačasem. Výstava byla instalována ve výstavních prostorách muzejního domu na náměstí Republiky č. 13 od 18. ledna do 8. dubna. Díky jeho ochotě jsme prošli výstavou, doprovázeni zasvěceným komentářem autora výstavy. Ke každé knize či jinému exponátu jsme vyslechli zajímavé povídání, často se proměňující téměř do formy příběhu. Ale i fakta či konkrétní údaje mnohokrát osvětlily osudy Hodkovy práce. Zvláště jeho rané práce, dokumentující začínající spolupráce s Josefem Váchalem, byly pro mnohé objevem. Neméně zajímavá byla část výstavy, věnovaná Hodkově spolupráci se začínajícím nakladatelem Vladimírem Zikešem a zkušeným Josefem Hladkým, ale i dokumentace k edici Proměny, kterou Hodek vydával ve dvacátých letech minulého století. Společné zážitky a dojmy jsme ještě poté probrali u kávy a čaje v knihovně muzea, kde se obvykle scházíme.
Druhá schůzka dne 9. května již proběhla celá v knihovně Západočeského muzea, která poskytuje, jak doufám, příjemné prostředí pro naše setkávání. Po tradiční kávě či čaji si účastníci mohli prohlédnout zajímavé zisky knihovny z počátku letošního roku. Šlo o soubor knih, který jsme díky přátelské spolupráci s Knihovnou města Plzně získali darem. Knihovna města Plzně pravidelně vyřazuje ze svých fondů zastaralé a nepoužívané svazky a nám vždy umožní výběr z těchto souborů a poskytne nám jej jako dar. V letošním roce jsme takto získali např. Holanovu sbírku Prostě, doprovázenou kresbami F. Tichého, Znovuzrození Marie s kolorovaným dřevorytem C. Boudy, kterou vydal J. F. Müller jako 2. svazek své edice Matka, Hilarovy Odložené masky s krásným titulním listem od S. Klíra, dva svazky z edice Dobrého díla, tři svazky edice Knihy dobrých autorů K. Neumannové, z nichž jeden je dokonce obohacen o exlibris J. Váchala pro Josefa Hodka a řadu dalších. Knihovna muzea tak do svých sbírek zachraňuje vzácné tisky, které by jinak skončily buď v soukromých sbírkách, nebo hůře – ve sběrných kontejnerech. V další části našeho setkání byli účastníci seznámeni s tiskem, který Západočeské muzeum vydalo právě před nedávnem a který se zabývá právě bibliofiliemi a dalšími vzácnými knihami. Za základ soupisu posloužila sbírka muzejní knihovny, obohacena o další zajímavé tisky ze studijního fondu. Soupis je doprovázen mnoha rejstříky a obrazovou přílohou. Po závěrečné debatě jsme se rozešli a každý z účastníků si odnesl knihu jako dárek na rozloučenou.

Plzeň, 14. května 2018
Ila Šedo

Pozvánka SČB do Galerie Hollar

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme v pondělí 14. května 2018 od 17 hodin na podvečer nazvaný To jsem rád, že vám uhlí dobře hoří (Všední dny v dopisech Jana Zrzavého a Boženy Heritasové). Připravili dr. Petr Ladman a ing. Břetislav Ditrych.

110. výročí založení SČB

Dne 30. března 2018 si připomínáme 110. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů v Praze. Právě v tento den se před sto deseti lety sešlo v pražském Technologicko-průmyslovém museu 32 milovníků knih, kteří založili Spolek bibliofilů (SČB). Zakladatelé Spolku tak reagovali na soudobé problémy, kdy rozmach produkce knih na konci 19. a na počátku 20. století s sebou přinášel kvantitu na úkor kvality. Kriticky se k tehdejším tiskařům vyjádřil básník Antonín Macek (1872–1923), jeden ze zakladatelů Spolku bibliofilů, když poukazoval na to, že „…bídný tisk kazí dojem díla básníkova a myslitelova, neboť připomíná až příliš banálnost tam, kde čtenář chtěl zažít sváteční chvíle povznesení duchovního“ (Česká osvěta, 3/1907). Inspirací zakladatelům Spolku pro kvalitní knižní tvorbu bylo dobové renesanční úsilí Angličana Williama Morrise (1834–1896) a také staré české knihy (15. století) či pozdější bratrské tisky.
Bibliofilskou domácí tvorbu na konci 19. století zahájila svým osobitým pojetím a originální grafickou výzdobou Mrštíkovy Pohádky máje z roku 1897 Zdenka Braunerová (1858–1934) a Arnošt Procházka (1869–1925), jehož básnická sbírka Prostibolo duše z přelomu let 1894 a 1895 je považována za první bibliofilský tisk, u něhož bylo u nás poprvé použito typické číslování jednotlivých výtisků.
Z oznámení o založení Spolku, pod nímž jsou uvedena jména jeho prvního starosty Františka Táborského (1858–1940), spisovatele, překladatele a pedagoga, a místostarosty Leopolda Weignera (1866–1920), národopisného pracovníka, ředitele Technologicko-průmyslového musea v Praze, uveřejněného ve Zprávách Spolku bibliofilů (I. ročník, 1. číslo), uvádíme:
„Dovolujeme si Vám oznámiti, že jsme založili Spolek bibliofilů, jehož účelem je buditi a pěstovati lásku ke krásným knihám a tiskům se zvláštním zřetelem k umělecké grafice a vazbě knih – jakož i všem ostatním uměním užitým – a napomáhati k jich rozšiřování.
Nechceme shromažďovat staré krásné tisky, ale napomáhati k vytvoření nových.
Spolek se nechce věnovati jen vydávání nákladných krásných knih, ale chce také působiti na úpravu běžné knihy, chce ukázati, že „krásná“ kniha nemusí být „drahou“ knihou.“
Výročí založení SČB si připomeneme na květnové valné hromadě konané v Praze a také vydáním letošní členské prémie, kterou jsou paměti spisovatele a exlibristy Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), významného moravského bibliofila a výrazné osobnosti Skupiny moravských knihomilů.
(sčb)

Informace předsedy SČB

Vážení čtenáři webových stránek SČB,
ještě než Vám přijde jiná forma pozvání, dovoluji si Vás informovat o posledním dění ve Spolku:
* Ve čtvrtek 19. dubna proběhl slavnostní ceremoniál soutěže NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2017 v letohrádku Hvězda. Bibliofila potěšilo, že nejvíce cen si odneslo nakladatelství ARBOR VITAE dr. Martina Součka a v oblasti dětské literatury nakladatelství BAOBAB. Po mnoha letech experimentů se v letošním roce povedl i katalog, o jehož grafický design se postaral Zdeněk Ziegler. Do režie ceremoniálu se vloudila i drobná faux pas, kdy nebyli pozváni autoři knihy K. J. Erben: Záhořovo lože, oceněné Cenou Vojtěcha Preissiga, udělovanou Spolkem českých bibliofilů, Johana Kratochvílová a František Skála. Cena bude předána dodatečně prostřednictvím tiskaře Jiřího Lišky.
** Se zástupci PNP bylo definitivně dohodnuto místo a datum konání Valné hromady 2018: sobota 26. května v prostorách vily PNP v Pelléově ulici na Praze 6.
*** SČB dostal výpověď z prostor pro depozitář a archiv v Muzeu Jílové u Prahy. Zásluhou jednatele jsme získali náhradní prostor v Poděbradské ul. 1, Praha 9, kam byla část archivu převezena 21. 4. 2018.
**** Spolek připravuje setkání členů opět v Galerii Hollar, tentokrát bude na programu připomenutí Jana Zrzavého, jeho spolupráce se SČB a čtení B. Ditrycha ze Zrzavého korespondence. Termín: pondělí 14. května od 17,00 hod. – pozvánka na tuto akci i na VH bude rozeslána internetem a poštou druhý květnový týden.
Na setkání se členy v Hollaru i na Valné hromadě se těší
Petr Ladman, předseda SČB

Umělecká díla na známkách: Ota Janeček (1919–1996)

V návaznosti na dopisy členů výboru SČB K. Kropíka a J. Čejky zaslané Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR dne 23. října 2017 ve věci námětu na vydání poštovní známky k 100. výročí narození malíře Oty Janečka sdělilo MPO ČR dne 13. února 2018 písemně oběma členům, „že do emisního plánu českých poštovních známek na rok 2019 byla na základě rozhodnutí odborné komise zařazena též poštovní známka k příležitosti 100. narození malíře, grafika a ilustrátora Oty Janečka“.

Ota Janeček (1919–1996), člen SVU Mánes, SČUG Hollar, významný český malíř, autor četných, osobitě pojatých volných grafických listů, novoročenek, exlibris, návrhů československých poštovních známek, knižní ilustrátor a tvůrce plastik. Z ilustrační tvorby připomeňme jeho kresby např. v knihách Ovidius: Umění milovati, 1965; O. Wilde: Šťastný princ, 1971; F. Hrubín: Kráska a zvíře (1972); dětský Slabikář, 1975; J. Seifert: Zápas s andělem, 1981 aj.
Obdržel řadu domácích cen (např. v Soutěži o nejkrásnější knihu roku) i zahraničních ocenění (např. Zlatá medaile za ilustraci na Biennale v Sao Paulo, 1970 ad.).
Ota Janeček byl čestným členem Spolku českých bibliofilů, pro který vytvořil řadu grafik, jimiž vyzdobil například pamětní tisk společného zájezdu Spolku českých bibliofilů a Spolku sběratelů a přátel exlibris do Kutné Hory (1952); Píseň o lásce Jaroslava Seiferta (1976); Verše z goblénu J. Seiferta (1983); pamětní tisk účastníkům spolkového večera v poetické vinárně Viola v Praze (1985); verše Kašmírový šál J. Seiferta (1985); pamětní tisk s básní Ladislava Stehlíka (1908–1987) Až na pavlače voní akáty, 10. 1. 1986 – vzpomínka na čestného člena SČB J. Seiferta (1901–1986), nositele Nobelovy ceny; vzpomínkový list k úmrtí J. Seiferta s básníkovými verši Stokrát nic (1986); Listy Anežce České Jaromíra Hořce (1921–2009), edice Pupilla svazek 4 (1990) ad.
Soupis grafického díla O. Janečka zpracoval Ladislav Loubal (1924–1997) a vydal jej SČB v roce 1988. Shrnuje umělcovu tvorbu z let 1943–1987, výtvarný doprovod soupisu tvoří čtyři Janečkovy originální grafiky.
Janečkově tvorbě byla věnována řada výstavních katalogů, dále publikace Žena (Janečkovy kresby s texty R. Krátkého, Odeon, 1971), monografie od P. Hartmanna (Pressfoto, 1973) a L. Hlaváčka (Odeon, 1989).

Informace pro členy SČB

* Výsledky ankety, kterou připravil a členům rozeslal předseda Spolku dr. Petr Ladman, jsou zveřejněny na Fóru členů SČB.
* Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Památníkem národního písemnictví a Spolkem českých bibliofilů.
* Výbor kooptoval za dalšího člena výboru SČB paní Mgr. Lenku Šlajerovou.
* V současné době probíhají přípravné práce na vydání pamětí Bedřicha Beneše Buchlovana, jejichž redaktorem je člen výboru SČB Filip Hynek.
* Připravujeme pro vás bližší informace o chystaném 4. svazku edice Inventa (Když housle umlknou Édouarda Dubuse). Překladatelem a redaktorem je dr. Gustav Erhart.
* Nezapomeňte: letošní valná hromada se bude konat v sobotu 26. května 2018. O místu konání a o programu valné hromady vás budeme včas informovat.
* Ve Fóru členů byla zveřejněna pozvánka na probíhající výstavu, která by vás mohla zajímat: Josef Hodek a kniha v Národopisném muzeu Plzeňska (do 8. dubna 2018). Nově upozorňujeme na výstavy:
Pavel Piekar – Jací byli tvůrci krásných knih. Výběr barevných linorytů P. Piekara v Muzeu klasického knihařství v Rožďalovicích (Husova 24, 289 34 Rožďalovice) ve spolupráci se SČUG Hollar. (Slavnostní zahájení se koná v pátek 23. března 2018 v 16.00 hod. Výstava potrvá do 17. června 2018.) Muzeum je otevřeno celoročně.
Jiří Bouda – litografie v Cafe Galerii Bím (ul. 5. května, Dobřichovice, od 2. března. 2018 do 10. května 2018). Otevřeno denně Po–So 8.00–22.00 hod., Ne 14.00-22.00 hod.
Pavel Roučka – Nepokojné světy a sochař Jakub Flejšar jako host v Oblastním muzeu v Děčíně, Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV. (Výstava potrvá od 5. dubna 2018 do 10. června 2018; vernisáž 4. dubna 2018 od 17.00 hod.) Otevřeno Út–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Kamil Lhoták – Retrospektiva v Obecním domě v Praze (termín výstavy od 7. února 2018 do 24. dubna 2018, otevřeno denně: 10.00-19.00 hod.);
Jiří Anderle – malba, kresba, grafika
v galerii Chodovské tvrze, Ledvinova 86/9, 149 00 Praha 11-Chodov (od 14. února 2018 do 15. dubna 2018, otevřeno: Út-Ne 13.00-19.00 hod.);
František Kobliha – Ženy mých snů v Galerii Smečky (Pražská plynárenská, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1, od 21. února 2018 do 7. dubna 2018). Otevřeno: ÚtSo 11.00–18.00 hod.;
Jiří Slíva – Můj šálek Kafky. Kresby, grafika a obrazy v Galerii Roberta Guttmanna (Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 3, Praha 1, od 22. února 2018 do 27. ledna 2019). Otevřeno denně 9.00–16.30 hod. /v zimním čase/, 9.00–18.00 hod. /v letním čase/, mimo sobot a dalších židovských svátků.
* Řadu aktuálních informací o akcích týkajících se bibliofilie, grafiky, literatury,  výstav ad. naleznete na Zajímavé odkazy, kde si na následující stránce Rozcestník můžete otevřít konkrétní webové stránky. Budeme rádi, když nám svými informacemi pomůžete doplňovat tento seznam.
* Své připomínky, názory, pozvánky, nápady a nabídky ke spolupráci můžete publikovat na našem webu ve Fóru členů; dále prostřednictvím mailových adres můžete kontaktovat členy výboru (viz Kontakt) nebo napsat na mailovou adresu SČB info@spolekceskychbibliofilu.cz.