Valná hromada SČB 12. června 2021

Výbor Spolku českých bibliofilů zve členy na řádnou VALNOU HROMADU, která se bude konat v sobotu 12. června 2021 od 13:00 hodin v Hotelu Villa, ul. Okrajní 981/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice. Jednání VH se koná podle hygienických předpisů a platných proticovidových opatření. Prosíme členy, aby věnovali pozornost výpisu z vládního opatření dne 31. 5. 2021 pro vstup na hromadné akce, který je uveden v příloze této pozvánky na VH ke stažení zde.
Nedostaví-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, bude valná hromada zahájena ve 14:00 hod. za dané účasti. Vstup do prostor konání je možný od 12:00 hod., kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit členské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje, adresy a telefonní nebo e-mailová spojení.
Účastníci mohou využít prostory k prezentaci svých bibliofilských tisků a grafiky. K nahlédnutí budou vystaveny knihy připravené do aukce.
Po zahájení valné hromady promluví JUDr. Karel Kropík o Boženě Němcové k připomínce 200. výročí jejího narození a 165. výročí vydání jejího díla Babička. Přednáška bude doplněna projekcí, zajištěnou ing. Petrem Tylínkem.
POŘAD VH
• zahájení předsedou SČB
• • křest prémie Tisky SČB v Praze 1908–2020
• • kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
• • volba volební a návrhové komise
• • čtení zápisu z valné hromady roku 2020
• • zprávy předsedy, jednatele, hospodáře, redaktorů a sekcí
• • udělení absolutoria odstupujícímu výboru
• • volba nového výboru
• • diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd.
• • schválení usnesení valné hromady 2021
• • aukce knih, bibliofilií, starších spolkových tisků, pořádaná aukční síní Symposion

Těšíme se na setkání s vámi.

(Výbor SČB)

Informace pro členy

* SČB připravuje pro členy vydání nové publikace Josefa Šuchmana MOUDRÁ SOVA II, která vyjde jako příloha Zpráv SČB 1/2021. ● Dalším připravovaným titulem, jehož autorem je Josef Čejka, jsou TISKY SPOLKU ČESKÝCH BIBLIOFILŮ V PRAZE 1908–2020 s podtitulem Bibliofilie, knihy, publikace a další tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze 1908–2020. (Původní název byl Repetitorium tisků SČB.) ● Pokračují přípravy na vydání první ze čtyř Symfonií Andreje Bělého /Severní – heroická/, v překladu dr. Vladimíra Novotného a s ilustrační výzdobou (orig. grafickým listem) Aleny Bílkové. V edičním programu SČB jako 5. svazek spolkové edice Inventa, kterou řídí Gustav Erhart. ● Pro subskribenty bude připraven bibliofilský tisk MALDOROR autorů Karla Demela a Břetislava Ditrycha.

* Předpokládaný termín konání valné hromady SČB v Praze je sobota 12. června 2021 v době konání knižního veletrhu Svět knihy v termínu 10. až 13. června. Vše bude včas upřesněno podle ukončení nouzového stavu a aktuální situace.

Informace pro členy

* V anketě na návrh bibliofilských tisků pro výhledový ediční plán SČB došly k 1. 9. 2020 odpovědi 27 členů.. Celkový počet navrhovaných titulů v anketě byl 27, celkový počet udělených hlasů 91. Nejvíce hlasů (14) získal navrhovaný titul Karel Demel – Břetislav Ditrych Setkání s Isidorem Ducassem (Lautréamont, Zpěvy Maldororovy); další navrhované tituly Karel Hlaváček Mstivá kantiléna a J. Karásek ze Lvovic Legenda o melancholickém princi dostaly po 8 hlasech; po 7 hlasech obdržely tituly J. A. Komenský Poutník stav vrchnosti spatřuje (kapitola XIX z Labyrintu světa a ráje srdce) a Remy de Gourmont Kniha masek (výbor z knihy esejů). Úplné výsledky ankety naleznete ve Zprávách SČB 2/2020.
(jč)

Valná hromada SČB 2020

Vážení členové, zveme Vás na řádnou valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 27. června 2020 od 12:30 hodin v kongresovém sále Hotelu Absolutum, Praha 7 – Holešovice, ulice Jablonského 639/4, stanice tramvají č. 6, 12, 17 a metra C „Nádraží Holešovice“.
Nedostaví-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, bude valná hromada zahájena ve 13:30 hodin za dané účasti. Vstup do prostor konání je možný od 12:00 hod., kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit i členské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje, adresy a telefonní nebo e-mailová spojení. Účastníci mohou využít prostory k prezentaci svých bibliofilských tisků a grafiky. K nahlédnutí budou vystaveny knihy připravené do aukce. Bližší informace a program valné hromady naleznete v Bulletinu výboru SČB 1/2020 zde. .
Těšíme se na setkání s Vámi.
Výbor SČB

K životnímu jubileu JUDr. Karla Kropíka

JUDr. Karel Kropík, dlouholetý člen Spolku, člen výboru a čestný člen SČB (2007), velký znalec bibliofilie, knižního umění, grafiky a výtvarného umění vůbec, přítel mnoha významných českých umělců a osobností českého společenského života, se dožívá sedmdesáti let. My, kteří jej osobně známe, víme, že pan doktor Kropík je člověkem nesmírně činorodým a obětavým, inspirujícím svými nápady k dalším spolkovým aktivitám, člověkem zaujatým pro knižní krásu a hodnoty vytvořené Spolkem českých bibliofilů. Sám či ve spolupráci s dalšími členy se podílel na celé řadě významných spolkových realizací, ať už výstav, nebo edičních záměrů. Je zcela na místě alespoň některé z nich si při této příležitosti stručně připomenout: v roce 2008 byl organizátorem výstavy SČB v Hollaru Odkaz Zdenky Braunerové pro českou bibliofilii, expozice, která byla věnována 150. výročí narození umělkyně a 100. výročí založení SČB; podílel se na pořádání výstav v Poděbradech, ve městě svého dětství, školních let a mládí, které má nesmírně rád a kam se neustále vrací: zde byla i jeho zásluhou otevřena velká retrospektivní výstava z tvorby Josefa Kábrta v r. 1999; dále výstava věnovaná SČB (uspořádaná v historickém středověkém špitálu Kunhuta, objektu Polabského muzea Poděbrady); výstava jídelních lístků a příležitostných spolkových tisků k 105. výročí SČB Dobrou chuť s uměním (2013); výstavy Miroslava Houry, Vojtěcha Cinybulka, Václava Hollara ad. V roce 2014 spolupořádal výstavu B. Hrabal, čestný člen SČB (zámek Křinec), dále výstavy Ota Janeček a kniha (Evropský dům, Plzeň 2019) a Ota Janeček nejen ve slabikáři (Městské muzeum Sedlčany 2020). Byl iniciátorem, spolupracovníkem či redaktorem řady spolkových tisků: Almanach. Martin Dyrynk 1941 – 2001 (2001), Lubomír Voleník Mystérium náhody všedního dne (2007), Paříž Josefa Kábrta (2000), sbírek Josefa Čejky Jedenáct, Aleše Nevečeřala Cesty k sobě, Miroslava Stroleného Rozhovory, (všechny vydané v r. 2004, s originálními barevnými lepty Jaroslava Dajče) a dalších tisků. Svými texty přispěl do publikace Spolek českých bibliofilů 1908–2008 (2008), do Marginálií 2010 (2010), do Zpráv SČB aj. Ve výčtu aktivit pana dr. Kropíka by nemělo být opomenuto ani jeho působení v Klubu přátel Hollaru, jehož byl předsedou, a připomenout jím připravované oblíbené a navštěvované adventní podvečery či besedy s výtvarníky. Svým úvodním slovem doprovodil celou řadu vernisáží výstav, obohatil setkání členů Spolku na loňské valné hromadě přednáškou o Otu Janečkovi s doprovodem prezentace ing. Petra Tylínka, v současné době připravil pro SČB přednášku o Josefu a Petru Kábrtovi a pro spolkový adventní večer povídání o Boženě Němcové. Řada přátel a členů SČB má ve svých sbírkách grafické listy, tisky, jeho přání, novoročenky či exlibris, kterými je vždy rád obdarovával. Za jeho nezištnou letitou práci pro Spolek, spolehlivou a podnětnou činnost ve prospěch bibliofilie a bibliofilů patří mu velký dík, k němuž připojujeme u příležitosti jeho významného životního jubilea přání dobrého a pevného zdraví do dalších let provázených i nadále tvůrčí pohodou, radostí a spokojeností.
Výbor SČB

Informace pro členy

* UPOZORNĚNÍ NA SUBSKRIPCI: Spolek českých bibliofilů v Praze vyhlašuje subskripci na bibliofilský tisk KAREL DYRYNK: PÍSMA JOSEFA VÁCHALA. Všechny potřebné informace naleznete v rubrice Publikace na našem webu.
* Článek pana dr. J. B. Krtičky Obrana Váchalova aneb Humorem proti konceptualismu naleznete na www.ceskegalerie.cz .
*
Aktuální informace Moravské zemské knihovny naleznete na www.mzk.cz .
*
Slavnostní zahájení výstavy „Ota Janeček nejen ve slabikáři“ proběhlo dne 16. ledna 2020 v Městském muzeu v Sedlčanech. Na vernisáži promluvil ředitel muzea Mgr. David Hroch a předseda SČB JUDr. Petr Ladman, zahájení doprovodil úvodní text JUDr. Karla Kropíka o Otu Janečkovi a hudební program žáků ZUŠ Sedlčany pod vedením Olgy Šafrové (housle) a Báry Janské (zpěv). Výstava trvala do 28. 2. 2020. Blíže o muzeu viz na www.muzeum-sedlcany.cz
* Bližší informace o nabídce našeho člena Mgr. Pavla Janíka na bibliofilsky vydanou báseň Snící žena od Ivana Suka (1901–1958), s barevnou litografií Josefa Velčovského, jejíž uměleckou vazbu provedl Jan Perůtka, naleznete v rubrice našeho webu Fórum členů. 
* Zprávy Spolku českých bibliofilů 2/2019 ve formátu pdf (540 kB) naleznete ke stažení zde.
* Z Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 114, přišla nabídka na právě vydanou knížku věnovanou Karlu Němcovi (1879–1960) – dřevorytci, grafikovi, řezbáři a malíři z Nového Města na Moravě. Kniha obsahuje soupis díla, který zahrnuje např. početnou sbírku Němcových ex libris. Knihu je možno objednat nebo zakoupit na informačním centru nebo objednat na: horacke.muzeum@nmnm.cz Blíže o muzeu na webu: hm.nmnm.cz

P. F. 2020

Vážení členové Spolku českých bibliofilů,
přejeme Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 hodně zdraví, pohody a všeho dobrého. Těšíme se na setkání s Vámi při spolkových akcích.
Výbor SČB

Výstava Oty Janečka v Sedlčanech

Městské muzeum Sedlčany a Spolek českých bibliofilů v Praze připravují výstavu s názvem Ota Janeček nejen ve slabikáři věnovanou 100. výročí narození tohoto velkého českého umělce a čestného člena SČB. Komorní výstava nabídne návštěvníkům setkání s Janečkovou tvorbou z oblasti krásné knihy, bibliofilie, tisků pro SČB a dětské ilustrace. Vystaveny budou také knižní vazby od Jana Perůtky ze Zlína. Kurátory výstavy jsou členové výboru SČB Mgr. Lenka Šlajerová, PhDr. Josef Čejka a JUDr. Karel Kropík. Vernisáž výstavy, kterou uvede dr. Karel Kropík, se koná ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 17 hodin v Městském muzeu Sedlčany, Tyršova 136. Výstava potrvá do 28. února 2020. Otevřeno Út, Čt–Pá 9–12, St: 9–12 a 13–16 hodin. Pozvánku na výstavu naleznete ke stažení zde.
Výbor SČB.

Informace pro členy

* V článku „Ota Janeček a Spolek českých bibliofilů“ Filipa Hynka, člena výboru SČB, (publikováno in Knižní značka 3/2019, SSPE, str. 99-100) jsou připomenuty spolkové akce k 100. výročí narození Oty Janečka: pietní akt u hrobu O. Janečka ve výroční den jeho úmrtí 1. 7. 2019 na holešovickém hřbitově, a výstava „Ota Janeček & kniha“ pořádaná Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve spolupráci se Spolkem českých bibliofilů v Galerii Evropského domu v Plzni.
* Ve Fóru členů SČB naleznete bližší informaci k vydání poštovní známky Oty Janečka: Flóra (1957, GMU v Hradci Králové) dne 13. listopadu 2019.

Deník Karla Demela

Spolek českých bibliofilů, Klub přátel Hollaru a SČUG Hollar Vás zvou na podvečer nazvaný Deník Karla Demela ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17 hodin v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.
V úvodu předseda SČB Petr Ladman krátce shrne dosavadní dílo Karla Demela, Břetislav Ditrych přečte část úvodu a svých doprovodných textů k právě vydanému Deníku, který obsahuje 183 kreseb, ale hlavně si s Karlem Demelem popovídáme o vzniku neobyčejné knihy i současné tvorbě.
Těšíme se na Vás. Pozvánku ke stažení naleznete zde.

Informace pro členy

* Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) a Galerie Pod Bílou horou ve spolupráci se Spolkem českých bibliofilů Vás zvou na zahájení výstavy bibliofilií, které se koná dne 1. 10. 2019  v 16 hodin v Knihovně GVUO (Poděbradova ul. 1291/12). Vystavené bibliofilie vydává vlastním nákladem muzejník, sběratel umění, editor, vydavatel a mnohdy i autor Jiří Klučka z Kopřivnice, který dlouhodobě působil jako vedoucí Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jedinečnost expozice je dána především tím, že předkládané exponáty dosud vystavovány nebyly a nejsou zastoupeny ve veřejných knihovnách ani sbírkách. Pozvánku na výstavu, která potrvá do 28. 11. 2019, naleznete ke stažení zde. Bližší informace viz na https://gvuo.cz/bibliofilie-galerie-pod-bilou-horou_ed94

* Výstava grafik a kreseb Karla Demela
bude otevřena od 5. září do 29. září 2019 v prostorách Obchodního centra Europark v Praze 10 v Štěrboholích. Vernisáž výstavy se koná 4. září od 19 hodin. Úvodní slovo RNDr. Karel Žižkovský. V rámci výstavy bude představena nová kniha Karel Demel Deník, do které svým textem přispěl Břetislav Ditrych. Autogramiáda se uskuteční v sobotu 14. září od 14 hodin tamtéž. Bližší informace o výstavě naleznete na http://www.europark.cz/cz/akce_centra/vystava_karla_demela.

* Upozorňujeme na text Dr. Jiřího Krtičky „Bibliománie neboli Mánie Josefa Portmana“ publikovaný na webu České galerie (https://www.ceskegalerie.cz/cs/publicistika/recenze/bibliomanie-neboli-manie-josefa-portmana).

* Máte-li zájem o zaslání Zpráv SČB 1/2019 ve formátu pdf (2 MB), napište nám na info@spolekceskychbibliofilu.cz .

Ota Janeček & kniha


Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje pořádá v galerii Evropského domu SVK PK výstavu Ota Janeček & kniha ve spolupráci se Spolkem českých bibliofilů. Výstavu věnovanou 100. výročí narození tohoto významného umělce a čestného člena SČB připravili členové výboru Spolku Mgr. Lenka Šlajerová, dr. Josef Čejka a dr. Karel Kropík. Komorní výstava přibližuje Janečkovu tvorbu z oblasti krásné knihy, bibliofilie, spolkových tisků, knižní a dětské ilustrace a grafiky. Vernisáž výstavy, kterou uvede dr. K. Kropík, se koná v úterý 6. srpna od 17 hodin v Galerii Evropského domu, náměstí Republiky č. 12, Plzeň. Otevřeno úterý, středa a čtvrtek 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. Výstava potrvá do 29. 8. 2019. Srdečně Vás zveme na tuto výstavu. Pozvánku ke stažení naleznete zde .
Výbor SČB.
(jč)

Za Martinem Dyrynkem

MARTIN DYRYNK / 6. srpna 1941 – 29. června 2019/
Zcela nečekaně přišla začátkem prázdnin informace o náhlém úmrtí Martina Dyrynka. Tato zpráva zasáhla jeho rodinu a široký okruh přátel. Mezi přátele a známé patřili na předním místě i bibliofilové. Svědčí o tom jednak mnoho projevů soustrasti od členů Spolku českých bibliofilů, ale i jejich osobní účast při posledním rozloučení v kostele svaté Markéty v klášteře Břevnov, kde za všechny pohovořil jeho přítel biskup Václav Malý.
Martin se do svých osmi let vídal se svým dědou Karlem Dyrynkem /1876-1949/ a později se ukázalo, že prožít dětství v blízkosti předního českého typografa a knihtiskaře mělo zásadní vliv na životní dráhu jeho vnuka Martina. Cesta obou Dyrynků je nyní u konce. Martin Dyrynk vzdal hold svému dědovi podrobným soupisem typografického díla Karla Dyrynka, několikrát publikovaným a doplňovaným a k 70. výročí, které letos 2. července uplynulo od úmrtí Karla Dyrynka, připravoval druhé vydání vzácné bibliofilie – Karla Dyrynka Písma Josefa Váchala, kterou v edici Non multis vydal 1930 A. Sáňka v Brně v počtu 60 ručně číslovaných výtisků. Tato Martinem Dyrynkem upravená a doplněná reedice se stala poslední typografickou prací Martinovou, je autorsky dokončena a SČB ji se souhlasem rodiny vydá pro přátele Martina Dyrynka a pro své členy.
Téma MD a SČB by si zasloužilo samostatnou studii. M. Dyrynk vstoupil do Spolku v roce 1978. Mezi léty 1988 – 2019 typograficky upravoval většinu spolkových publikací, z nichž si velkou oblibu získalo 41 svazků edice Pupilla. Jako novoroční soukromé bibliofilské tisky vydával edici Slza v letech 1969 až 2018, posledním svazkem byly verše Petra Kopty : neboť ví … jako PF na rok 2019. Dvacítku knih upravil pro knižní edici Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v letech 1999 až 2018. A mohlo by se s výčtem prací ještě dlouho pokračovat.
Snad bude zajímavé otisknout část medailonu MD v katalogu putovní výstavy CESTY z dubna 1969: „MARTIN DYRYNK malíř a grafik, … vyučen akcidenčním sazečem, studoval na Státní škole grafické v Praze pod vedením S. Tomasyho, humanitní vzdělání ukončil na SVVŠ. Od roku 1960 se profesionálně zabývá užitou grafikou … Věnuje se také návrhům instalace výstav a malířské tvorbě v oblasti expresívní imaginace vycházející ze surrealistických impulsů. Je činný i publicisticky v oboru estetiky a typologie latinky a typografie … Jeho propagační a užitá grafika (filmové, divadelní a výstavní plakáty, obálky a obaly, diplomy, značky, typografické úpravy, prospekty, koláže, ex libris, grafické úpravy bibliofilií, novoročenky, letáky apod.) má přísný grafický řád. Celková kompozice je vždy záměrně postavena na optické dráždivosti a efektu, s kresebnou zkratkou a se silnou akurátností na titul. Prokazuje subjektivní vynalézavost i znalost tiskařských technik, ke kterým má blízko z rodinné tradice. …“ Na tomto textu psaném před padesáti lety není třeba co měnit, doplnit, je aktuální až do dnešních dnů.
Martin Dyrynk bude pochován do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově, v těsném sousedství s hrobem Karla Dyrynka.
Petr Ladman

Smuteční oznámení

Členům Spolku českých bibliofilů a našim známým oznamujeme smutnou zprávu, že nás v pátek 5. července 2019 opustil náš velký příznivec,

významný lékař, publicista, milovník krásných knih, výtvarného umění a hudby

pan prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Poslední rozloučení se koná v sobotu 13. 7. 2019 v 11 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie kanonie premonstrátů na Strahově.

(kk)

Zemřel Martin Dyrynk, čestný předseda SČB

Spolek českých bibliofilů oznamuje svým členům tuto smutnou zprávu:

29. 6. 2019 zemřel ve věku 77 let pan Martin Dyrynk.

Čestný předseda, dlouholetý člen, který v letech 2004 až 2016 stál v čele Spolku, od osmdesátých let až do letoška se podílel na úpravě téměř stovky spolkových tisků.

Poslední rozloučení se bude konat v úterý 9. července od 11 hodin v kostele sv. Markéty, Břevnovský klášter, Praha 6.

JUDr. Petr Ladman, předseda SČB

Pozvánka na kulturní smršť – Šolcův statek v Sobotce

Vážení přátelé,
každoročně touto dobou se hospodáři Šolcova statku začínají zdát divoké sny
o pažích, které má až ke kolenům vytahané z věčného stěhování lavic a židlí sem a tam. Když procitne celý zpocený, sezná, že se jeho noční můra záhy stane skutečností. Na Šolcově statku totiž nastává kulturně nejnahuštěnější týden roku, neboť se tu v historicky krátkém a geologicky zanedbatelném období 6 dní uskuteční hned 4 pořady:
* sobota 29. června 2019 od 14h – koncert Melodie, které milujeme II – známé
operetní a muzikálové árie a písně v podání Karolíny Žmolíkové, Ludmily
Juránkové, Martina Vydry a Michaela Jermáře (viz plakát v příloze)
* neděle 30. června 2019 od 13h – jedno ze zastavení Poetického odpoledne –
recitace na soboteckých prostranstvích
* neděle 30. června od 15h – vernisáž výstavy Daniely a Karla Benešových
„Litografie a obrazy“. Zahraje duo Gioia – Kristýna Kalinová Pánková
violoncello a Anna Kellerová kontrabas (viz další plakát v příloze)
* pátek 5. července od 15h – beseda s panem Milanem Uhdem se nebude konat
v původně plánované divoké přírodě, totiž na zahradě Šolcova statku, nýbrž v
komorním prostředí sálu sobotecké spořitelny. Datum ani čas se nemění –
pátek 5. července v 15h.

Na vaši milou návštěvu se těší
Jan Samšiňák, hospodář na Šolcově statku
www.solcuvstatek.cz

Váchalovská „hyjta“

neformální beseda se koná v suterénu kavárny Liberál, Heřmanova 6, Praha 7, dne 24. června 2019 od 19 hodin. Setkání se koná u příležitosti výstavy „Josefu Váchalovi“  probíhající v knihkupectví a antikvariátu Trigon, Bubenská 3, Praha 7, kde již od 18 hodin bude komentovaná prohlídka výstavy. Bližší informace a pozvánku naleznete zde.

XVI. Trienále umělecké knižní vazby Plzeň 2019

Západočeské muzeum v Plzni a Společenstvo českých knihařů si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení cen a zahájení mezinárodní soutěžní výstavy v pátek 21. 6. ve 14 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň, v rámci XXIII. Mezinárodního odborného semináře Společenstva českých knihařů 20. 6. – 22. 6. 2019. Otevřeno do 21. 7. 2019, úterý až neděle 10.00 -18.00 hodin. www.zcm.czwww.knihari.cz
Pozvánku ke stažení naleznete zde.

Jakub Deml píše… Březinovi, (o) Florianovi, Šaldovi a dalším

Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla Ústavu pro českou literaturu AV ČR si vás dovoluje pozvat na první večer z cyklu literárních čtení a besed Jakub Deml píše… Březinovi, (o) Florianovi, Šaldovi a dalším v úterý 18. června 2019 od 19 hodin v čítárně v kavárně Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Pozvánku naleznete zde.

Pozvánka na setkání s Josefem Váchalem

dne 20. června 2019 od 16.30 hod. v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6.

Vážení členové a blízcí Spolku českých bibliofilů a Sdružení českých umělců grafiků Hollar, v rámci cyklu společně připravovaných besed a přednášek si dovolujeme pozvat Vás na další přátelské setkání.

V rámci 50. výročí úmrtí stále více doceňované všestranné osobnosti české výtvarné kultury Josefa Váchala jsme připravili malou pouť po jeho pražských adresách. Místa jeho pobytu budou doplněna projekcí současného stavu objektů, ukázkami děl, která zde vytvořil, vybranými osobnostmi, se kterými se setkával. Připomeneme i jeho doživotní společnici a „nepřítelkyni špatné četby“ Annu Mackovou, která jej při odchodu z tohoto světa předešla o pět dní.

Ing. Břetislav Ditrych na závěr přečte úryvky ze souboru „Hořce voní arnika / Jiná Šumava“ a společně s přednášejícím Ing. Petrem Tylínkem se za výbor Spolku českých bibliofilů a Sdružení českých umělců a grafiků Hollar

těší na setkání s Vámi.

(PT)

Řádná valná hromada SČB 2019

Řádná valná hromada SČB se bude konat v sobotu 11. května 2019 od 13,00 hodin v kongresovém sále hotelu Absolutum, Praha 7–Holešovice, ulice Jablonského 639/4, stanice tramvají č. 6, 12, 17, 25 a metra C „Nádraží Holešovice“.
Nedostaví-li se v doporučenou dobu odpovídající počet členů, bude valná hromada zahájena ve 14,00 hodin za dané účasti. Vstup do prostor konání valné hromady je možný od 12,30 hodin , kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit i členské příspěvky, aktualizovat osobní údaje, adresy a telefonní nebo e-mailová spojení. Účastníci mohou využít prostory k prezentaci svých bibliofilských tisků a grafiky. K nahlédnutí budou knihy připravené do aukce. Administrace bude ukončena půl hodiny před vlastním zahájením programu. V přilehlé restauraci hotelu Absolutum bude možné zakoupit občerstvení či oběd.
Po zahájení valné hromady promluví o svém vztahu k Otu Janečkovi dr. Karel Kropík v rámci 100. výročí umělcova narození.

Pořad
* zahájení předsedou SČB a přivítání hostů
* křest subskripce É. Dubus: „Když housle umlknou“
* kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
* volba volební a návrhové komise
* čtení zápisu z VH roku 2018
* zprávy předsedy, jednatele, hospodáře, redaktorů a sekcí
* zpráva revizorů účtů
* udělení absolutoria odstupujícímu výboru
* volba nového výboru
* diskuze a podněty k další činnosti, hospodaření atd.
* schválení usnesení VH 2019
* aukce knih, bibliofilií, starších spolkových tisků
/nabídkový seznam bude rozeslán e-mailem týden před konáním aukce, prohlídka titulů zařazených do aukce bude možná ve dnech 7. a 9. května 2019 od 10 do 16 hodin na adrese Symposion aukční síň s. r. o. Jižní I 783/5 Praha 4
Výbor SČB

Informace výboru SČB pro členy

Vážení členové,
 v rámci programu „Film a výtvarné umění“ bude uveden dokumentární film o panu prof. Františku Dvořákovi (1920-2015): Dvořák – umění hořák / ČR 2018, režie Zdeněk Zvonek a Viktor Malina, 57 min./ ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 19 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze 1, Mariánské nám. 98/1. / Vstupné 100,-Kč.
Snímek zachycuje poslední léta jednoho z našich nejvýznamnějších pedagogů dějin umění, který učil přes padesát let na FAMU a jiných vysokých školách. Dlouholetý vážený člen a čestný předseda SČUG Hollar, předseda a čestný předseda SČB prof. František Dvořák se formou poutavé a často i velmi osobní výpovědi ohlíží za svou životní poutí, zamýšlí se nad pravým významem kultury a etiky ve společnosti.
Po projekci následuje debata s tvůrci filmu a dalšími hosty.

Ve dnech 28. 3. a 12. 4. 2019 se konají představení opery Don Hrabal na Nové scéně Národního divadla v Praze vždy od 20 hodin. Opera skladatele a autora libreta Miloše Orsona Štědroně zpodobňuje poslední léta slavného spisovatele, čestného člena SČB. Blíže o představení viz na https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/11987.

Ve Fóru členů SČB naleznete informaci o dvou připravovaných výstavách Josefa Váchala a Josefa Portmana v Litomyšli.

SČUG Hollar Vás zve na výstavu ZE ŠUPLÍKU: NEPUBLIKOVANÉ KNIŽNÍ ILUSTRACE. Výstava knižních ilustrací členů SČUG Hollar a hostů. Vernisáž výstavy je ve středu 6. 3. 2019 v 17 hodin v Galerii Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1. Výstavu zahájí Pavel Sivko, místopředseda SČUG Hollar, úvodní slovo pronese Jiří Mikeska, kurátor výstavy. Doprovodný program výstavy: středa 27. 3. 2019 v 17 hodin – komentovaná prohlídka výstavy. Výstava potrvá do 31. 3. 2019.

Nakladatelství a knihkupectví AULOS Vás zve na setkání s Janem Hískem u příležitosti vydání knihy KAREL JAROMÍR ERBEN: KYTICE a výstavy z díla autora. Bibliofilie 200 x 200 mm obsahuje 12 originálních mezzotint. Náklad 75 číslovaných a signovaných výtisků.
Úvodní slovo PhDr. Magdalena Juříková.
Čtvrtek 7. 3. 2019 v 17 hodin, Michalská 21, Praha 1. Otevřeno pondělí – čtvrtek 14 – 17 hodin. Výstava potrvá do 7. 4. 2019.

Výbor SČB vypisuje subskripci na knihu veršů Édouarda Dubuse (1864–1895), francouzského básníka z okruhu Paula Verlaina a přítele známého esoterického spisovatele markýze Stanislase de Guaity. Tento 4. svazek bibliofilské edice Inventa obsahuje sedm básní přeložených Gustavem Erhartem, vybraných z jediné autorovy poetické sbírky Quand les violons sont partis / Když housle umlknou (1895), které si, vedle Jiřího Karáska ze Lvovic a dalších literátů z okruhu Moderní revue, ponejvíce vážil Karel Hlaváček. Verše tohoto „prokletého básníka“ vycházejí bilingvně (česky a francouzsky), s doslovem překladatele, v počtu 120 ručně číslovaných výtisků, v typografické úpravě Davida Pohribného; ve frontispise doprovozené původním grafickým listem, provedeným v technice mezzotinty; autorem je významný český umělec žijící po dlouhá léta ve Francii (zastoupený mj. i v pařížském Centre Pompidou) Miloslav Moucha (*1942). Cena subskripce je 520 Kč.
Zájemce o tuto subskripci žádáme, aby nejpozději do 28. 2. 2019 poslali vyplněný
objednací lístek (ke stažení zde) e-mailem nebo poštou na adresu SČB, Jateční 25, 170 00 Praha 7 a současně sdělili způsob úhrady příslušné finanční částky: poštovní poukázkou, bankovním převodem, nebo formou osobního převzetí na valné hromadě, stanovené na 11. května 2019. Zbytek nákladu, který nenajde předplatitele, nabídne výbor SČB za cenu asi o čtvrtinu vyšší.

Máte-li zájem o zaslání Zpráv SČB 2/2018 ve formátu pdf (2,6 MB), napište nám na info@spolekceskychbibliofilu.cz .

Dále upozorňujeme na nabídku z nakladatelství Cykloknihy s. r. o. pro členy SČB, kterou naleznete ve Fóru členů SČB. U knihy JÍZDNÍ ZÁZNAMNÍK JIŘÍHO BOUDY 1958-1963 je cena pro členy SČB snížena z původních 249 Kč na 149 Kč.

Informace o zpracování osobních údajů členů SČB naleznete zde.

 

P. F. 2019

Vážení členové Spolku českých bibliofilů a přátelé krásné knihy. Přejeme Vám pokojné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a všeho dobrého v novém roce 2019.
Výbor SČB

Pozvánka na 4. literární podvečer

Spolek českých bibliofilů, Klub přátel Hollaru a SČUG Hollar Vás zvou na 4. literární podvečer pořádaný v úterý 4. prosince 2018 v 17 hodin v Galerii Hollar, Praha 1, Smetanovo nábřeží 6, nazvaný Nade mnou zadrhl se tragický uzel (F. X. Šalda a Anna Navrátilová).
Předseda SČB Petr Ladman úvodem představí nelehký osud a práci knihovníka, bibliofila a literárního historika Bohumíra Lifky, především jeho působení v SČB, Spolku sběratelů a přátel exlibris a vztah k F. X. Šaldovi.
Složitým životem F. X. Šaldy procházela nejen známá spisovatelka Růžena Svobodová. Břetislav Ditrych přečte a doplní kapitolu Přišla jste z mých snů z právě vydaného sborníku Doteky krásného umění.
Kytarový doprovod Lukáš Koláček.
Pozvánku ke stažení naleznete zde.

Výstava Černá země? Mýtus a realita

Pozvánku Galerie výtvarného umění v Ostravě na výstavu Černá země? Mýtus a realita v Domě umění, Jurečkova 9, nám zaslala vedoucí ostravské sekce SČB paní PhDr. Jana Malášek Šrubařová, vedoucí PR oddělení, tisková mluvčí GVUO. Výstava bude zahájena v úterý 25. září 2018 v 17 hodin a potrvá do neděle 6. ledna 2019. Pozvánka je ke stažení zde. Bližší informace o výstavě a galerii naleznete na webových stránkách GVUO zde.

Prohlídka Litografické dílny v Říční

SČB vás zve v pondělí 24. září 2018 na prohlídku Litografické dílny v Praze 1, Říční ulice č. 11, od 17 hodin, kterou pro naše členy pořádá spiritus rektor této dílny pan Martin Bouda. Akci připravili a srdečně zvou K. Kropík a P. Ladman. Prosíme, potvrďte svou účast (potvrzení účasti můžete též zaslat na mailovou adresu SČB: info@spolekceskychbibliofilu.cz). Blíže o Litografické dílně v Říční viz na http://litografiericni.cz/

Pozvánka na autorské čtení

Břetislava Ditrycha z knihy Prostě Paříž, s podtitulem „Básně, zkrácené příběhy, poznámky“ (2016), které se koná v neděli 23. září 2018 v 15 hodin v Grafickém kabinetu (4. patro) Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, jako doprovodná akce k výstavě Paříž krásná a inspirující. Pozvánka ke stažení zde.

120 let od úmrtí Karla Hlaváčka

Dne 15. června uplynulo 120 let od úmrtí Karla Hlaváčka, jedné z vůdčích osobností Moderní revue, básníka a originálního ilustrátora. Toto výročí připomněla městská část Praha 8 výstavou v Libeňském zámku (Praha 8, Zenklova 1/35), nazvanou K. Hlaváček – Prostibolo duše. Výstava, otevřená 13.6., potrvá do 21. 9. 2018. Exponáty zapůjčil ze svých sbírek Památník národního písemnictví. Hlaváček byl libeňským rodákem a na zdejším hřbitově je i pohřben – v rámci doprovodných programů výstavy budou 19. června 2018 v 18 hodin položeny květiny na hrob na libeňském hřbitově a hodinu poté začne recitace Hlaváčkových básní (Mirek Kovářík a Radek Bláha, na harfu doprovodí Zbyňka Šolcová) s názvem: TVOU ZAHRADOU JSEM POZDĚ K RÁNU ŠEL.
Petr Ladman

Pozvánka k návštěvě nakladatelství Aulos

Všem členům Spolku českých bibliofilů:
přijměte pozvání k návštěvě nakladatelství bibliofilských tisků a grafik AULOS a na povídání s majitelem nakladatelství panem Zdeňkem Křenkem.
Beseda se uskuteční dne 13. června 2018 od 16,00 hodin v sídle AULOS, Praha 1, Michalská ulice č. 21.
Jménem SČB: Petr Ladman

Čestné členství SČB Jiřímu Krylovi

Na valné hromadě SČB konané dne 26. května 2018 v Praze bylo uděleno čestné členství SČB panu Jiřímu Krylovi, dlouholetému členu a bývalému členu našeho výboru, za jeho obětavou a záslužnou práci pro Spolek českých bibliofilů.
Děkujeme a gratulujeme!
Výbor SČB

Valná hromada SČB 2018

Vážení členové SČB,
letošní řádná Valná hromada SČB se bude konat v sobotu 26. května 2018 od 13 hodin v Malé vile Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici 20/70. Nejlepší spojení je: do stanice Hradčanská (metro A, tramvaje 1,5,12,18,20,25,
26, autobus 131), odtud, za vlakovými kolejemi, se dáte šikmo doprava buď ulicí Pod Kaštany nebo Muchovou ulicí až k Pelléově ulici. Tam přejdete na pravou stranu a dojdete k Malé vile PNP, č.20/70, Bubeneč. (Pozor, nezaměňovat s Villou Pellé, kde je galerie, která je po cestě blíže.)
Pozvánku na VH, její program a další informace najdete ve formátu PDF v Bulletinu výboru SČB 1/2018 ke stažení zde. Informaci k aukci SČB najdete ke stažení zde a seznam položek aukce SČB najdete ve formátu PDF ke stažení zde.
Dále Vás upozorňujeme na Ochranu osobních údajů – GDPR, ke stažení zde.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Výbor SČB

Zpráva o činnosti plzeňské sekce SČB

     

Členové plzeňské pobočky SČB v Plzni se v letošním roce poprvé sešli 8. března u příležitosti prohlídky zajímavé výstavy Josef Hodek a kniha, které byla připravena naším členem Dominikem Mačasem. Výstava byla instalována ve výstavních prostorách muzejního domu na náměstí Republiky č. 13 od 18. ledna do 8. dubna. Díky jeho ochotě jsme prošli výstavou, doprovázeni zasvěceným komentářem autora výstavy. Ke každé knize či jinému exponátu jsme vyslechli zajímavé povídání, často se proměňující téměř do formy příběhu. Pokračovat ve čtení →

110. výročí založení SČB

Dne 30. března 2018 si připomínáme 110. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů v Praze. Právě v tento den se před sto deseti lety sešlo v pražském Technologicko-průmyslovém museu 32 milovníků knih, kteří založili Spolek bibliofilů (SČB). Zakladatelé Spolku tak reagovali na soudobé problémy, kdy rozmach produkce knih na konci 19. a na počátku 20. století s sebou přinášel kvantitu na úkor kvality. Kriticky se k tehdejším tiskařům vyjádřil básník Antonín Macek (1872–1923), jeden ze zakladatelů Spolku bibliofilů, když poukazoval na to, že „…bídný tisk kazí dojem díla básníkova a myslitelova, neboť připomíná až příliš banálnost tam, kde čtenář chtěl zažít sváteční chvíle povznesení duchovního“ (Česká osvěta, 3/1907). Inspirací zakladatelům Spolku pro kvalitní knižní tvorbu bylo dobové renesanční úsilí Angličana Williama Morrise (1834–1896) a také staré české knihy (15. století) či pozdější bratrské tisky.Pokračovat ve čtení →