Publikace 1993 až 2002

 

Ediční činnost SČB v Praze v letech 1993 až 2002

Václav Havel:
Slova, (1993).

Eseje vybral, bibliografií a biografií doplnil, graficky upravil a kazetu a přebal navrhl Martin Dyrynk. Dvěma původními dvoubarevnými lepty ilustroval Jiří Anderle. Jako členskou prémii za rok 1990 pro Spolek českých bibliofilů vydal Památník národního písemnictví v Praze za podpory Českého literárního fondu v nákladu 900 podepsaných prémiových výtisků, z toho 200 ks v kazetě s originální fotografií Jaroslava Krejčího. Lepty z originálních desek vytiskl Milan Dřímal, fotosazbu garmond Palatino vyhotovili a věnovali Petr Vacek & William Baxter, Superscript Typography, Oakland, California, USA. O tisk pečoval Antonín Hermann, ofsetem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Formát 180×295 mm, dvoubarevně, 32 s. Dva výtisky v kožené vazbě Ladislava Hodného.

Edgar Allan Poe:
The Raven / Havran, (1993).

Překlad a doslov Rudolf Havel. Vydal Spolek českých bibliofilů za podpory Českého literárního fondu jako subskripční tisk v nákladu 200 výtisků. Anglický originál s paralelním překladem s třemi ilustracemi, dvoubarevnými suchými jehlami Jaroslava Hořánka. Obálku a typografickou úpravu navrhl Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Josef Roučka. Tištěno dvoubarevným knihtiskem z původní ruční sazby Pressigova kurzíva a antikva z roku 1925 Jaromírem Novákem na Střední průmyslové škole grafické v Praze na ručním velkolosinském papíru. Číslováno, formát 200×210 mm, 32 stran.

Paul Verlaine:
Popřejte sluchu něžné písni…, (1994).

Čtrnáct básní z francouzského originálu přeložil a fejetonem doplnil Jaroslav Seifert, čtyřmi barevnými lepty ilustroval Jaroslav Šerých. Vydal Spolek českých bibliofilů jako subskripční tisk v nákladu 150 výtisků s obálkou Milana Albicha a v typografii Martina Dyrynka. Odpovědný redaktor Vlastimil Fišar a Jaroslav Šimůnek, o vydání pečoval Josef Roučka. Z písma cicero Týfova antikva knihtiskem vytiskla na čerpaném losinském papíru Průmyslová škola grafická v Praze. Formát 135×200 mm, 40 s.

Jan Marius Tomeš:
Verše, (1994).

S třemi barevnými lepty kombinovanými akvatintou Petra Herela a v grafické úpravě Aleše Krejči vydal Spolek českých bibliofilů v Praze za podpory Ministerstva kultury jako subskripci v počtu 150 výtisků. Grafické desky vytiskl Pavel Dřímal.

Třetí příručka Spolku českých bibliofilů, (1994).
Autoři: Jaromír Alexa, Vladimír Brož, František Dvořák, Pravoslav Kneidl, Petr Ladman, Jaromír Tesař. Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze s podporou Českého literárního fondu k 85. výročí svého založení jako prémii pro své členy za rok 1993 v nákladu 900 výtisků. Redigoval Vladimír Staněk. Přebal navrhl a graficky upravil Martin Dyrynk. Originálním signovaným jednobarevným dřevorytem vyzdobil Vladimír Komárek. Ofsetem fotosazbou borgis Times vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. 78 s.

Soupis grafického díla Ludmily Jiřincové; dodatky, (1994).
Sestavil František Birhanzl. Graficky upravil Milan Albich. O vydání pečoval Josef Roučka. Z nové sazby písem Academia vytiskla Střední průmyslová škola grafická v Praze. Grafickou přílohu k poctě Ludmily Jiřincové vytvořila Hana Storchová a vytiskl ji Pavel Dřímal. Seznam obsahující grafiky Ludmily Jiřincové, které vytvořila od vydání našeho soupisu v roce 1984. Publikace má stejný formát a úpravu jako svazek z roku 1984.

Josef Hrubý:
Ištar, (1996).

Třemi černobílými lepty vyzdobil Ladislav Čepelák. Typografie Martin Dyrynk. Tištěno černobílým knihtiskem ze sazby písmem Týfova antikva na ručním papíře. 120 signovaných brožovaných výtisků. Formát 140×255 mm, 32 s.

Jaromír Tesař:
Medicína v Shakespearových tragédiích, (1996).

V nákladu 800 číslovaných a autory signovaných výtisků vydal SČB pro své členy jako prémii. Pět čtyřbarevných koláží Jiří Kolář, doslov František Dvořák. Typografie Martin Dyrynk. Tištěno dvoubarevným ofsetem z písma Bodoni, vázáno v japonské lepené vazbě. 170×280 mm, 42 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Adolf Branald:
Dary a nezdary, (1997).

Z připravovaných vzpomínek Adolfa Branalda na malíře Kamila Lhotáka (čestného člena SČB) vydal Spolek českých bibliofilů v Praze jako subskripční tisk pro své členy v nákladu 140 výtisků. Obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. Lept z původní originální desky Kamila Lhotáka vytiskl Pavel Dřímal. Z linotypové sazby garmond Baskerville knihtiskem vytiskla na velkolosinský chamois ruční papír tiskárna Tisk Hermann & spol. v Havlíčkově Brodě. 145×210 mm, 24 s.

Gustav Erhart:
Pierot Messalinou uhranutý, (1997).

Esej o díle Aubreye Beardsleye. K 100. výročí umělcova úmrtí vydal SČB jako subskripční tisk pro své členy v nákladu 126 signovaných výtisků. Čtyřmi mezzotintami ilustroval Kryštof Krejča. Obálku navrhl, typograficky upravil a o vydání pečoval Martin Dyrynk. Z pokovených grafických desek vytiskl Vladimír Bujárek v dílně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Z linotypové sazby garmond Garamond vysázel Aleš Kufr a v příklopovém knihtiskovém stroji Grafopress vytiskl Vladimír Hermann na přírodním velkolosinském chamois papíře v tiskárně Tisk Hermann & spol. v Havlíčkově Brodě. 165×315 mm, 32 s.

Bohumír Lifka:
Vzpomínky bibliotekáře a bibliofila Bohumíra Lifky, (1997).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze k desátému výročí úmrtí dr. Bohumíra Lifky. Prémie SČB za rok 1995. Dvěma rytinami vyzdobil Jiří Bouda. Sestavil a doslov napsal Pravoslav Kneidl. Obálka a typografie Milan Albich. O tisk pečoval Josef Roučka. Vytiskla Střední průmyslová škola grafická v Praze v nákladu 650 výtisků.

Johannes Urzidil, Antonín Starý:
Z pařížských dopisů Jana Zrzavého, (1998).

Výběr jedenácti dopisů z pařížské korespondence Jana Zrzavého s MUDr. Johannesem Urzidilem a MUDr. Antonínem Starým z let 1924–1929 vydal Spolek českých bibliofilů v Praze k 90. výročí svého založení v nákladu 800 signovaných výtisků jako neprodejnou členskou prémii za rok 1996. Doslov František Dvořák, Ludvík Kundera a Martin Dyrynk. Originální suchou jehlou ilustroval Vladimír Komárek a dvěmi originálními fotografiemi Jaroslav Krejčí. Odpovědný redaktor Jaroslav Šimůnek. Obálku navrhl, typograficky upravil a k tisku připravil Martin Dyrynk. V tiráži reprodukována fotografie pařížského domu architekta Z. Bossise s bývalým ateliérem J. Zrzavého od Petra Ladmana. Grafiku vytiskl Petr Kábrt. Fotosazbu breviář Lubalin ofsetem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Lepená japonská vazba, 165×285 mm, 58 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Jan Skácel:
Chyba broskví, (1998).

Vydal Moraviapress a SČB pro ELK. Doslov Hugo Schreiber, 2×8 dvoubarevných serigrafií Cyril Urban. Autory signováno. Vytištěno dvoubarevným knihtiskem písmem Helvetica na ručním papíru. Kožená vazba J. P. Obr. 2×300 výtisků, 180×280 mm, 48 s.

Devadesát let Spolku českých bibliofilů, (1998).
Katalog výstavy v Kabinetu knižní kultury Knihovny Národního muzea v Praze, 22. května až 15. září 1998. Výstavu uspořádali prof. dr. František Dvořák, prof. dr. František Prošek, dr. Pravoslav Kneidl a Martin Dyrynk. Katalog sestavil dr. Pravoslav Kneidl a graficky upravil Martin Dyrynk. Vydáno jako členská prémie Spolku českých bibliofilů za rok 1998. Náklad 600 výtisků.

Aleš Nevečeřal:
Úsměv sfingy, (1999).

Vydáno Spolkem českých bibliofilů ve spolupráci s autorem v grafické úpravě Martina Dyrynka. Vyzdobeno třemi černobílými lepty Jindřicha Pilečka. Černobílý ofset, písmo TrumpetLite, 120 signovaných brožovaných výtisků. 130×200 mm, 32 s.

Jaromír Tesař:
Molière a lékaři, (1999).

Vydal Spolek českých bibliofilů v nákladu 600 signovaných výtisků jako členskou prémii za rok 1999. Na vydání spolupracovala Kooperativa, pojišťovna a.s. Třemi dvoubarevnými litografiemi ilustroval Adolf Born. Doslov František Dvořák. Přebal, typografie a redakce Martin Dyrynk. Technický redaktor Karel Šulc. Tisk litografií Tomáš Svoboda. Dvoubarevným ofsetem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., z fotopísma breviář Americana AT. Japonská lepená vazba. 170×280 mm, 32 s.

Josef Kábrt:
Paříž, (2000).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze u příležitosti nedožitých 80. narozenin Josefa Kábrta a k poctě českého kresleného a animovaného filmu a jeho tvůrců. Členská prémie SČB za rok 2000. Dva texty z let 1956/1959, text úvodu z roku 1999, soupis filmové tvorby a tři kresby z archivu Petra Kábrta. Redakce Josef Čejka. Přebal a typografie Martin Dyrynk. Péče o tisk Eva Kovaříková. Dva lepty (ve třech mutacích) z původních desek Josefa Kábrta vytiskl Petr Kábrt. Fotopísmem garmond LT Belwe vysázel a zalomil Marek Hujavý. Dvoubarevným ofsetem vytiskl na plzeňském exudit papíru Moraviapress a.s. Břeclav. 600 signovaných brožovaných výtisků, 170×220 mm, 32 s.

Almanach Martinu Dyrynkovi (1941–2001), (2001).
Sborník vydal Spolek českých bibliofilů jako poctu Martinu Dyrynkovi k jeho 60. narozeninám. V příloze celostránkové grafické listy těchto autorů: Jiří Anderle, Alena Bílková, Václav Bláha, Adolf Born, Michal Cihlář, Jaroslav Dajče, Vlasta Dyrynková, Josef Jíra, Vladimír Komárek, Zdena Krejčová, Zdeněk Mézl, Václav Pokorný, Ladislav Rada, Vladimír Renčín, Pavel Roučka, Jaroslav Sůra, Vladimír Tesař, Cyril Urban, Olga Vychodilová, Bohumil Žemlička. Tištěno čtyřbarevným ofsetem z písma Preissigova antikva na francouzském šedém přírodním papíru Balet. Tuhé desky z potahového japonského papíru. 200 signovaných výtisků. 195×325 mm, 52 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Život v roce Františka Janouška, (2002).
Výbor z příležitostných básní a kreseb surrealisty Františka Janouška z let 1939 až 1941. Vybral, k tisku připravil a úvodní studii napsal František Dvořák. Typografie Bohumil Vančura. Redaktor Josef Čejka. Vydal SČB v Praze a Alena Vančurová v roce 2002. Ofsetem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Členská prémie SČB za rok 1997. Náklad 650 signovaných výtisků. 160×267 mm, 48 s.
K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Jaroslav Hutka:
Slova & písně, (2002).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze spolu s vydavatelstvím Moraviapress a.s. v Břeclavi jako členskou prémii SČB za rok 2001. Originálním leptem ilustroval Jiří Anderle. Biografickými poznámkami doplnil František Dvořák a Jan Šulc. Redakce, přebal a typografie Martin Dyrynk. Hlubotisk grafické desky bři Dřímalové, Praha. Sazba a zlom z fotopísma breviář Týfa ITC antikva italic Peter Básti, ateliér MD Praha. Dvoubarevný ofsetový tisk Moraviapress a.s. na šedém papíru Colorit švédské společnosti Stora Enso. Náklad 650 číslovaných výtisků. 165×285 mm, 44 s.   K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Periodika
Zprávy Spolku českých bibliofilů.
Roč. 1993 – redigoval Jaroslav Šimůnek, Bohuslav Smejkal a Aleš Nevečeřal. Roč. 1994–2003 – Petr Ladman.