Stanovy SČB

ČÁST I
Obecná ustanovení

§ 1
Základní ustanovení

Název spolku: Spolek českých bibliofilů; zkratka: SČB.
Sídlo spolku: Praha.

§ 2
Právní postavení

Spolek českých bibliofilů (dále jen SČB) je dobrovolnou organizací sběratelů, příznivců a tvůrců krásných a vzácných knih a tisků se zvláštním zřetelem k umělecké grafice, výzdobě a vazbě knih, jakož i ke všem užitým uměním.
SČB má právní subjektivitu. Může nabývat práv a majetku, zavazovat se v rozsahu svých prostředků a je způsobilý k veškerým právním jednáním v rámci těchto stanov, jakož i takovým, jež napomáhají k plnění jeho poslání.
Správní rok SČB začíná volbou nového výboru.

§ 3
Poslání SČB

Cílem SČB je budit, pěstovat a rozšiřovat lásku k vzácným a krásným knihám a tiskům, k umělecké grafice a ostatním užitým uměním a napomáhat k jejich rozšiřování a ochraně. Spolupracuje s umělci na realizaci uvedených záměrů.
SČB při plnění svého poslání spolupracuje po odborné stránce s příslušnými orgány a institucemi, zejména s Národním muzeem v Praze, Moravským muzeem v Brně, se státními knihovnami, s Muzeem české literatury v Praze. Provádí kulturní a osvětovou činnost pro své členy se zvláštním zaměřením na knihu a umění vůbec.

§ 4
Činnost SČB

Vydává Zprávy SČB, umělecké tisky, bibliofilsky vypravené knihy, grafické listy, jakož i bibliofilské soupisy, a to bez výdělečných úmyslů.
Pořádá pro své členy výstavy, přednášky, schůze, zájezdy a exkurze, jakož i schůzky k výměně uměleckých tisků, bibliofilií a podobně.
Buduje archiv přístupný všem členům, přijímá darem nebo odkazem knihy, odborné časopisy a grafické listy.
Radí svým členům při zakládání a uspořádání sbírek a při opatřování a určování uměleckých děl a podává v tomto směru odborné porady a dobrozdání.
Podporuje uměleckou a odbornou činnost v oblasti bibliofilie a příbuzných oborů.
Výchovně působí na své členy v estetickém smyslu a přispívá k propagaci krásné knihy a příbuzných artefaktů a k jejich zachování.

ČÁST II
Členství v SČB

§ 5
Druhy členství a jeho nabytí

Členové SČB jsou (1) čestní, (2) činní.
Čestní členové.
Kdo si získal významné zásluhy o krásnou knihu nebo o SČB, může být zvolen valnou hromadou za čestného člena. Návrh podává předseda jménem výboru a hlasování na valné hromadě se děje bez rozpravy.
Činní členové.
Činným členem je každý sběratel a příznivec krásných a vzácných knih i grafického umění, byl-li přijat výborem a platí-li každoročně stanovený členský příspěvek.

§ 6
Práva členů

Každý člen spolku má právo:
Zúčastňovat se činnosti SČB, schůzí a všech spolkových podniků a být o nich informován; mít přístup do archivu, pokud je to technicky možné.
Rokovat na valných hromadách a na členských schůzích a podávat návrhy výboru i valné hromadě.
Navrhovat, volit a být volen.
Dostávat spolkové Zprávy, popř. jiné tisky a získávat za úhradu publikace, tisky, grafické listy a podobně, které SČB vydává nebo jinak zabezpečuje.

§ 7
Povinnosti členů

Členové jsou povinni:
Řídit se stanovami SČB a všemi jeho platnými usneseními.
Platit řádně a včas zápisné a členské příspěvky s výjimkou čestných členů. Řádně zaplacené příspěvky se nevracejí.
Všemožně napomáhat rozvoji SČB a podporovat podle svých nejlepších sil jeho snahy a kulturní akce.

§ 8
Zánik členství

Členství zaniká:
Úmrtím nebo ztrátou svéprávnosti.
Vystoupením z SČB, jež je nutno ohlásit doporučeným dopisem do konce běžného roku.
Vyloučením valnou hromadou.
Rozhodnutím výboru SČB pro nezaplacené příspěvky s delším než jednoročním prodlením a po předchozím upomenutí.

ČÁST III
Orgány SČB

§ 9
Orgány SČB jsou:

Valná hromada.
Výbor.
Čestní jednatelé.
Revizoři účtů.
Rozhodčí komise.
Funkce ve spolku jsou čestné.

§ 10
Valná hromada

Řádnou výroční valnou hromadu svolává výbor nejpozději v měsíci květnu každého roku.
Mimořádnou valnou hromadu výbor:
svolává, kdykoliv to uzná za nutné a potřebné;
je povinen ji svolat, žádá-li o to alespoň pětina členstva; tato pětina se zjišťuje podle počtu členů uvedených v zápise z poslední valné hromady.
Valná hromada je způsobilá se usnášet:
za přítomnosti třetiny všech členů;
nesejde-li se v určený čas dostatečný počet členů, koná se týž den o hodinu později další valná hromada, která je způsobilá se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.
Valná hromada se usnáší:
prostou většinou hlasů;
dvoutřetinovou většinou hlasů, jedná-li se o změnu stanov a při zrušení (revokaci) usnesení, jež se stalo na téže valné hromadě, a dále pro vyloučení člena;
tříčtvrtinovou většinou o návrhu na právoplatný zánik SČB.
Nastane-li při hlasování rovnost hlasů:
rozhoduje hlas předsedy; to neplatí při hlasování podle jmen nebo lístky, kdy předseda hlasuje také; k hlasování podle jmen dochází, jestliže se na tom usnese valná hromada;
dojde-li k rovnosti hlasů při volbách, rozhoduje los.
Návrhy, o nichž má být na valné hromadě hlasováno, musí být písemně oznámeny výboru nejpozději tři dny před jejím konáním. Jinak je možno o návrhu jednat jen tehdy, připustí-li to valná hromada.
Den, hodinu a místo valné hromady musí výbor oznámit nejméně 14 dní předem.

§ 11
Pravomoc valné hromady

Valná hromada:
usnáší se tříčtvrtinovou většinou o zániku SČB (§ 10, odst. 4, písm. c);
usnáší se dvoutřetinovou většinou o stanovách SČB, při revokaci usnesení a při vyloučení člena;
volí prostou většinou
předsedu, dva místopředsedy, a to jmenovitě,
další členy výboru v počtu členů dle návrhu dosavadního výboru;
volí prostou většinou dva revizory účtů;
posuzuje a schvaluje zprávy funkcionářů, jakož i závěrečné účty za uplynulý správní rok a rozhoduje o udělení absolutoria výboru;
schvaluje zápis z minulé valné hromady;
rozhoduje o návrzích členů;
rozhoduje o mimořádném použití majetku SČB;
schvaluje souhrnně program činnosti SČB na příští rok;
rozhoduje o jmenování čestných členů;
stanoví výši ročních členských příspěvků.

§ 12
Výbor

Výbor sestává z předsedy, dvou místopředsedů, kteří jsou voleni valnou hromadou jmenovitě, a dalších členů, kteří jsou voleni hromadně; volební období je 1 rok.
Výbor si volí ze svých členů jednatele, hospodáře, zapisovatele, matrikáře, výtvarníka, administrátora, archiváře a event. další činovníky. Funkce mohou být kumulovány.
Výbor má právo kooptovat z volitelných členů SČB další členy výboru, nejvýše v počtu čtyř, a to dvoutřetinovou většinou přítomných. Mandát těchto kooptovaných členů trvá do nejbližší valné hromady.
Výborové schůze svolává předseda:
pravidelně jedenkrát za měsíc mimo červenec a srpen;
mimořádně, je-li o to některým členem výboru důvodně požádán.
Schůze se může konat za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru, pokud byli všichni jeho členové zpraveni včas o tom, kdy a kde se schůze výboru koná.
Výbor se usnáší prostou většinou hlasů mimo případ kooptování dalších členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Působnost výboru
Výboru přísluší zejména:
vést správu SČB, pokud není vyhrazena valné hromadě, a vykonávat usnesení valné hromady;
rozhodovat o vydávání knižních děl, grafických listů, zpráv, pořádání výstav, přednášek apod. v souladu se schváleným programem;
rozhodovat o vypisování členských subskripcí na knihy a grafické listy;
vydávat závazné směrnice pro činnost SČB;
rozhodovat o přijetí nových členů, o vyškrtnutí členů pro neplacení členských příspěvků a předkládat valné hromadě návrh na vyloučení člena;
jmenovat čestné jednatele, kteří jsou důvěrníky SČB a prostředníky mezi členy mimopražskými a výborem; těmto jednatelům však nepřísluší inkaso členských příspěvků;
stanovit čas, místo a pořad rokování valných hromad a členských schůzí a informovat o tom členy;
kooptovat další členy výboru;
jmenovat rozhodčí komisi;
rozhodovat ve všech případech, o nichž stanovy nemají samostatné ustanovení;
seznámit členy s průběhem valné hromady a s přijatými usneseními.

§ 13
Revizoři účtů

Revizory účtů volí valná hromada současně s výborem. Jejich funkční období trvá jeden rok a jsou odpovědní pouze valné hromadě.
Působnost revizorů účtů:
dbají po celé volební období na dodržování stanov a úkolů, které výboru uložila valná hromada;
kontrolují nejméně jedenkrát za půl roku správnost vedení účtů a pokladny;
o výsledku podávají zprávu výboru a roční souhrnnou zprávu valné hromadě; tuto zprávu podepisují vždy oba revizoři.
Revizoři účtů mají právo účastnit se výborových schůzí s hlasem poradním.

§ 14
Kontinuita činnosti

Výbor i revizoři účtů vykonávají naléhavá opatření i po uplynutí svého volebního období až do zvolení nového orgánu.

§ 15
Majetek SČB a finanční hospodaření

Majetek SČB je finanční a inventární:
finanční majetek se tvoří z členských příspěvků, z výtěžku spolkových podniků, z peněžních darů, podpor a odkazů;
inventární majetek tvoří: archiv, sklad grafických listů, popř. jiné věcné hodnoty, jako je Pamětní kniha apod.
V případě zániku SČB stává se vlastníkem celého jeho majetku Památník národního písemnictví v Praze, popř. jiná jeho nástupnická organizace.

§ 16
Zastupování a jednání jménem SČB

SČB zastupuje navenek předseda, kterého v této funkci může podle okolností a potřeby zastupovat místopředseda nebo jednatel.
Veškeré listiny a rozhodnutí týkající se správy SČB podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s jednatelem nebo členem výboru, který jednatele zastupuje; listiny a doklady týkající se pokladny a účetnictví podepisuje místo jednatele hospodář. Běžnou korespondenci SČB nezavazující spolek podepisuje příslušný člen výboru.

§ 17
Řešení sporů

Spory v SČB řeší nejméně tříčlenná rozhodčí komise, kterou jmenuje výbor.
Rozhodnutí se děje prostou většinou hlasů, vyhotovuje se písemně a je pro strany závazné; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 18
Zánik spolku

Spolek zanikne:
usnese-li se na tom valná hromada tříčtvrtinovou většinou;
klesne-li počet členů pod dvacet.
Majetek spolku připadne v případě zániku Památníku národního písemnictví, popř. jeho právnímu nástupci. Jestliže však do dvou let vznikne jiný spolek, jenž bude mít týž účel jako SČB, musí mu nabyvatel jmění majetek zaniklého spolku vydat. Touto podmínkou je třeba zavázat nabyvatele majetku SČB.

§ 19
Účinnost

Tyto stanovy nahrazují dosud platné stanovy SČB. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.

Registrace výše uvedené změny stanov byla provedena
dne 21. 10. 1993 Ministerstvem vnitra České republiky.