Publikace 1983 až 1992

 

Ediční činnost SČB v Praze v letech 1983 až 1992

Bohumil Hrabal:
Listování ve stínech grafických listů, (1983).
S originální suchou jehlou Jiřího Anderleho. Vychází k 75. výročí Spolku českých bibliofilů jako zvláštní příloha Zpráv SČB, čís. 3, ročník 1983 v nákladu 800 výtisků. Text k vydání připravil Martin Svatoš. Obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. Z nové sazby písmem garamond Public knihtiskem vytiskly za odborné asistence Antonína Baráně Tiskařské závody, n.p., provoz 68, Benešov u Prahy. Formát 145×205 mm. 8°, 28 s.

Karel Sýs:
Malá slavnost, (1983).
Čtyři básně. Čtyři původní litografie Pavla Roučky. Tisk litografií Jiří Lípa, Litografická dílna Díla, ČFVU, Praha. Odpovědný redaktor dr. František Dvořák. Typografie Bohuslav Blažej. Vytiskla z písma Týfova antikva tiskárna Díla, ČFVU, Praha. 8°, (22) s.

Pravoslav Kneidl:
Historie o synu švédského krále a české paní, (1984).
Typograficky upravil Martin Dyrynk s použitím devíti dřevorytů Zdeňka Mézla. Vydal Památník národního písemnictví a Spolek českých bibliofilů v Praze jako subskripci v počtu 500 výtisků. Formát 130×200 mm, dvoubarevně. Knihtiskem na přírodním velkolosinském papíru vytiskla Polygrafia, n.p., ruční sazbou Plantin. 8°, 26 (4) s. Oceněno v soutěži Nejkrásnější čs. knihy roku.

Antonín Rybička:
Ludmila Jiřincová, (1984).
Soupis grafického díla. Úvodní studie František Dvořák. Přebal navrhl a graficky upravil Milan Albich. Z nové sazby písmem Plantin vytiskly Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc. Čtyři originální přílohy tiskl Pavel Dřímal. 8°, 136 s.

Jaroslav Seifert – Karel Sýs – Jiří Žáček – František Dvořák:
Ota Janeček (65), (1984).
Jubilejní výtisk u příležitosti 65. narozenin akademického malíře a grafika Oty Janečka. Odpovědný redaktor dr. František Dvořák. Typografie Bohuslav Blažej. Tři původní rytiny Oty Janečka vytiskl Pavel Dřímal. Textovou část vytiskl Jaromír Novák na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Náklad 200 výtisků. 2°, (20) s.

Václav Čeněk Bendl – Jaroslav Hašek:
Nejnovější český galantheomme čili krásochovník, (1985).
Ke 100. výročí narození Jaroslava Haška uspořádal a doslovem opatřil Karel Cvejn. Ilustroval Adolf Born. Obálku navrhl a graficky upravil Zdeněk Mlčoch. Vydal Památník národního písemnictví v Praze pro Spolek českých bibliofilů jako jeho prémii za rok 1983 v nákladu 800 výtisků. Vytiskly Jihočeské tiskárny, n. p., provoz 5, Tábor. 4°, 29 (3) s.

Zdeňka Bergrová:
Odlet jabloňových motýlů, (1985).
Ilustroval Věroslav Berger. Vydal Spolek českých bibliofilů v květnu 1985. Vytiskla Mladá fronta. 8°, 8 s.

Pocta dělníku knihy, (1985).
Verše českých básníků věnované O. F. Bablerovi. Příloha Zpráv SČB 1985. K tisku připravil a poznámkami opatřil Bohuslav Smejkal. Typografie Adolf Vodáček. 4°,
32 s.

Vladimír Holan:
Úděl vyznáním Karlu Svolinskému, (1986).
Pamětní list k oslavě 90. narozenin čestného člena Spolku českých bibliofilů prof. Karla Svolinského dne 17. ledna 1986. Jeden trojdílný list.

Karel Svolinský 1896–1986, (1986).
K devadesátým narozeninám národního umělce Karla Svolinského. K tisku připravil Josef Roučka. Redakce dr. František Dvořák. Typografie Bohuslav Blažej. Texty Josef Glivický, dr. Bohumír Lifka, Slavomil Vencl, dr. Blanka Stehlíková, dr. František Dvořák; verše Vladimír Janovic a Jiří Žáček. Grafické listy Libuše Stratilové a Jaroslava Sůry a textovou část vytiskl Jaromír Novák na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Litografie Jiřího Boudy vytištěna v litografické dílně Díla. Vydáno jako příloha Zpráv SČB v nákladu 200 výtisků. 2°, 32 s. textu, 5 samostatných grafických příloh.

Ladislav Stehlík:
Až na pavlače voní akáty (Jaroslavu Seifertovi), (1986).
Vzpomínka na našeho čestného člena Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny. V Praze, 10. ledna 1986 Spolek českých bibliofilů. Vytisklo Dílo, polygrafické středisko ČFVU. Originální litografie Oty Janečka. 4°, (3) l.

Josef Váchal:
Očarovaná Šumava, (1986).
S barevnými reprodukcemi autorovy výzdoby Očarované Šumavy Anny Mackové vydal Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů v Praze. Studii Josef Váchal a jeho Šumava napsala dr. Marie Bajerová. Mapu šumavských lokalit a vysvětlivky k ní připravil Ladislav Vodák. Typografie Bohuslav Blažej. Odpovědný redaktor dr. Pravoslav Kneidl. Jazyková redaktorka dr. Jarmila Višková. Vytiskla Stráž, grafické závody, n.p., Plzeň, závod ve Vimperku. V příloze list s otiskem grafiky Josefa Váchala z původního štočku a Váchalovo exlibris. Náklad 1 000 výtisků. 4°, 80 s., váz.

François Villon:
Dvě balady, (1986).
Překlad Otokara Fischera s osmi dřevoryty Zdeňka Mézla v úpravě Jana Kneidla. Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze jako přílohu Zpráv SČB v Praze roku 1986. 8°, 20 s.

Soupis prací dr. Pravoslava Kneidla, (1987).
Spolek českých bibliofilů v Praze dr. Pravoslavu Kneidlovi k šedesátinám. S rytinou Oty Janečka. Vydal Spolek českých bibliofilů jako přílohu Zpráv SČB. 8°, 8 s.

Josef Šimon:
Píseň, (1987).
Čtyři básně se čtyřmi původními litografiemi Pavla Roučky. Tisk litografií Jiří Lípa a Jan Kejklíř, litografická dílna Díla ČFVU Praha. Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze jako subskripční přílohu Zpráv SČB 1987. Odpovědný redaktor dr. František Dvořák. Typografie Bohuslav Blažej. O vydání pečoval Josef Roučka. Vytiskla z písma Týfova antikva tiskárna Díla ČFVU Praha. 8°, (24) s.

Georg Trakl:
Lidský žal, (1987).
Výbor 12 básní přeložil a doslov napsal Ludvík Kundera. Čtyřmi suchými jehlami ilustroval Jaroslav Klápště. Obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Martin Svatoš. O tisk pečoval Petr Tlolka. Vydal Památník národního písemnictví v Praze ke 100. výročí narození Georga Trakla jako subskripční tisk pro členy Spolku českých bibliofilů v Praze v nákladu 300 výtisků bez ilustrací a 200 výtisků s originálními suchými jehlami, které z původních desek vytiskl Pavel Dřímal. Z nové sazby písmem cicero Garamond dvoubarevně knihtiskem vytiskly na velkolosinský přírodní papír Moravské tiskařské závody, n.p., provoz 21, Ostrava. Formát 210×300 mm, 2°, 22 (1) s.

Guillaume Apollinaire:
Zone / Pásmo, (1988).
Francouzský originál s paralelními českými generačními překlady Karla Čapka, Petra Kopty a Karla Sýse. Doslovem opatřil Michal Novotný. Sedmi původními dvoubarevnými litografiemi vyzdobil Bohumil Žemlička. K vydání připravil, obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. O tisk pečoval Petr Tloka. Vydal Památník národního písemnictví v Praze v roce 1988 k 80. výročí Spolku českých bibliofilů v Praze v nákladu 800 prémiových výtisků. Písmem Garamond cicero vysadila Věra Čapková, sazbu zlomil Vratislav Sýkora a knihtiskem vytiskl Josef Mařec. Vytiskly na velkolosinském přírodním chamois papíru Moravské tiskařské závody, n. p., provoz 21, Ostrava I. Formát 170×280 mm, dvoubarevně. Litografie z originálních kamenů vytiskl Tomáš Svoboda, Praha. 2°, 52 s. Jeden výtisk v kožené vazbě F. Jelínka.

Adolf Branald:
Kniha potřebuje reklamu, (1988).
Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze a Památník národního písemnictví v Praze pro své členy jako prémii za rok 1985 v nákladu 850 výtisků. Odpovědný redaktor dr. František Dvořák. Výtvarné řešení Václav Bláha. Vytiskly Jihočeské tiskárny, n. p., provoz 5 Tábor písmem Akademia, Liberta a Public. 8°, 44 (4) s.

Otokar Březina:
Esej, (1988).
Text edičně připravil dr. Otakar Fiala. Ediční poznámkou opatřil Josef Glivický, k jehož 85. narozeninám byl tento tisk vydán. Třemi originálními litografiemi vyzdobil Vladimír Suchánek. Graficky upravil Milan Kopřiva. Odpovědný redaktor dr. Pravoslav Kneidl. Pro Spolek českých bibliofilů v Praze v nákladu 170 výtisků vydal Památník národního písemnictví. 2°, (16) s. Oceněno v soutěži Nejkrásnější čs. kniha roku.

Ladislav Loubal:
Ota Janeček (soupis grafického díla), (1988).
Graficky upravil Bohuslav Blažej. Čtyři originální grafiky Oty Janečka vytiskl Pavel Dřímal. O vydání pečoval Josef Roučka. Sazbu provedly Grafické závody Svoboda. Vytiskla Střední průmyslová škola grafická v Praze. Náklad 250 výtisků. Vydal Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů v Praze. 4°, 63 s. textu.

Vít Obrtel:
Vodotrysk (výbor z díla), (1988).
Třemi barevnými grafikami provedenými kombinovanou technikou doprovodil Josef Istler. Graficky upravila Clara Istlerová. Odpovědný redaktor dr. František Dvořák. Grafiky vytiskl Pavel Dřímal, text Střední průmyslová škola grafická v Praze. Vydal Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů v Praze ve 250 výtiscích. Oceněno v soutěži Nejkrásnější čs. knihy roku. 2°, (24) s.

Ivan Slavík:
Dvacet pozdních básní aneb zaříkávání naděje, (1988).
Šesti lepty doprovází Jaroslav Hořánek. Graficky upravil Milan Albich. Doslov napsal Martin Svatoš. Odpovědný redaktor dr. František Dvořák. Grafiky vytiskl Pavel Dřímal. Z písma Baskerville vysadila tiskárna Mladá fronta v Praze 3. Vytiskly Obchodní tiskárny Kolín, poboční závod Hořovice. Vydal Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů v Praze v počtu 900 výtisků. 4°, 40 (5) s.

Bohumil Hrabal:
Hovory lidí, (1989).
Dvěma serigrafiemi vyzdobil Kamil Lhoták. Doslov napsal Pravoslav Kneidl. Graficky upravil Jan Kneidl. Vydal Památník národního písemnictví a Spolek českých bibliofilů v Praze. Náklad 1 000 výtisků. Vytiskly Moravské tiskařské závody, n.p., provoz 31, Zlín. 8°, 24 s.

Václav M. Kimák:
Malý slovník bibliofila, (1989).
Redigoval Jaroslav Šimůnek, obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. Vydal Památník národního písemnictví v roce 1989 jako přílohu Zpráv Spolku českých bibliofilů v Praze v nákladu 1 000 brožovaných výtisků. Knihtiskem vytiskl Tisk Brno, závod 4, Přerov písmem linotype petit Gill. Formát 150×205 mm, 84 s.

Olly Komenda-Soentgerath:
Unerreichbar nahe / Nedosažitelně blízko, (1989).
Přebásnil Jaroslav Seifert. Graficky upravil Jan Čermák. Třemi originálními grafikami (kombinovaná technika) vyzdobila Anna Khunová. Vytiskl Pavel Dřímal. O vydání pečoval Josef Roučka. Z písma Týfova antikva vytiskl Jaromír Novák na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Náklad 150 výtisků. 4°, 31 (6) l.

Bohuslav Reynek:
Odlet vlaštovek (verše z let 1969–71), (1989).
Ediční poznámkou a bibliografickými údaji doplnil Vojtěch K. Vorel. Obálku (ve dvou variantách) navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor dr. František Prošek. O tisk pečoval Antonín Hermann. Vydal Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů v Praze jako subskripci v nákladu 230 výtisků. Dvě suché jehly z původních autorových desek vytiskl Milan Dřímal. Ze sazby garmond Academia vysadil Václav Kopic a Václav Honzárek. Na přírodním chamois papíru knihtiskem vytiskl Vladimír Hermann ve Východočeských tiskárnách, s. p., závod 4 v Havlíčkově Brodě. Formát 130×200 mm. 8°, 68 s.

Jan Marius Tomeš:
Lampa v Tournonu (Mallarméovská studie), (1990).
S dvěma rytinami do mědi od Karla Demela a v grafické úpravě Aleše Krejči vydal Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů v Praze. Vysadil Exprint Červený Kostelec a vytiskla Severografia Most v počtu 200 výtisků. K tisku připravil dr. Pravoslav Kneidl. Tisk grafických listů provedl Pavel Dřímal. 2°, 29 (1) s.

Jaroslav Šváb „85“, (1991).
Soubor 16 grafik věnovaný profesoru Jaroslavu Švábovi k 85. narozeninám. Úvodní slovo dr. František Dvořák. O vydání pečoval Josef Roučka. Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze a SČUG Hollar. Náklad 50 výtisků. Květen 1991. 2°, (17) l.

Karel Fron:
Verše, (1992).
K 70. narozeninám autora. Dvě původní rytiny Josefa Lieslera vytiskl Pavel Dřímal. Graficky upravil Jan Čermák. O vydání pečoval Josef Roučka. Vytiskla Střední průmyslová škola grafická v Praze. Náklad 150 číslovaných výtisků. 8°, 12 s.

Karel Šiktanc:
Muž a žena, (1992).
Dvě básně ze sbírky Jak se trhá srdce (1969–70). Doslovem opatřil Miloš Pohorský. Šesti původními jednobarevnými dřevořezbami ilustroval Bohdan Kopecký. Obálku navrhl a graficky upravil Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Jiří Holý. O tisk pečoval Antonín Hermann. Vydal Památník národního písemnictví v Praze jako prémii za rok 1989 pro členy Spolku českých bibliofilů v Praze v nákladu 900 autory podepsaných výtisků. Knihtiskem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., z písma garmond Academia. 125×300 mm, 8°, 48 s.

Sborníky

Marginálie 1985, (1985).
Sborník k 75. výročí Spolku českých bibliofilů v Praze. Vydal Památník národního písemnictví v Praze jako prémii pro SČB pro rok 1984 s volnou přílohou dvoubarevného linorytu Jaroslava Švába. Redigoval Karel Cvejn. Obálku navrhl, typograficky upravil a obrazovou přílohu vybral Martin Dyrynk. Vytiskly knihtiskem Moravské tiskařské závody, n. p., Olomouc, provoz 11, v nákladu 800 výtisků. 4°, 215 (7) s.

Marginálie 1988, (1988).
Sborník k 80. výročí Spolku českých bibliofilů v Praze. Vydal Památník národního písemnictví v Praze jako prémii pro SČB za rok 1988. Redigoval dr. Pravoslav Kneidl. Obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. Vytiskly knihtiskem Moravské tiskařské závody, n. p., Olomouc, v nákladu 900 výtisků. 4°, 156 (1) s., XXIII příl.

Marginálie 1990, (1990).
Vydal Památník národního písemnictví v Praze jako prémii pro členy Spolku českých bibliofilů v Praze za rok 1991. Redigoval Jiří Holý a František Prošek. Obálku navrhl a typograficky upravil Martin Dyrynk. Vytiskly knihtiskem Moravské tiskárny, s.p., Olomouc, v nákladu 800 výtisků. 4°, 282 (4) s.

Periodika
Zprávy Spolku českých bibliofilů.
Roč. 1983 – redigoval dr. F. Dvořák, J. Marco, dr. M. Svatoš a J. Tomsa. Roč. 1984 – dr. F. Dvořák, J. Marco, dr. M. Svatoš, J. Tomsa a J. Šimůnek. Roč. 1985–86 – Jaroslav Šimůnek. Roč. 1987–92 – Jaroslav Šimůnek a Bohuslav Smejkal.