Čestné členství SČB malíři Pavlu Roučkovi a Josefu Šuchmanovi

Na valné hromadě konané dne 13. 5. 2017 v Praze bylo uděleno čestné členství SČB přednímu českému malíři a grafiku panu Pavlu Roučkovi a panu dr. Josefu Šuchmanovi za významné zásluhy o krásnou knihu a o Spolek českých bibliofilů. Oběma vyznamenaným patří naše poděkování za jejich dlouholetou práci pro českou bibliofilii i zároveň naše přání všeho dobrého, hlavně zdraví a zdaru v jejich práci u příležitosti jejich letošních významných životních jubileí. Gratulujeme!

Valná hromada SČB 2017

Výbor SČB rozeslal v těchto dnech Bulletin č. 1/2017 – pozvánku na řádnou valnou hromadu (VH) s podrobnými informacemi všem členům mailem nebo poštou. VH se bude konat v sobotu 13. května 2017 od 13:30 hodin v prostorách hotelu Absolutum v Praze Holešovicích, Jablonského 640/6 (stanice tramvaje č. 6 a 12, metro  – zastávka „Nádraží Holešovice“). Vstup do prostor konferenčního sálu hotelu bude možný již od 12:30 hod., kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, vybrat si z burzovní nabídky, uhradit i členské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje – adresy a telefonní nebo e-mailová spojení. Administrace bude ukončena ½ hodiny před vlastním zahájením programu. Po zahájení valné hromady vystoupí v kulturním programu paní Elena Kubičková, oceněná 1. cenou v celoindické soutěži ve hře na sitár, Sangeet Academy 1995, která na tento nástroj přednese ukázky indické hudby. O nových spolkových tiscích a webových stránkách SČB promluví PhDr. Josef  Čejka a PhDr. Gustav Erhart.
PROGRAM VH:
• zahájení VH předsedou SČB JUDr. Petrem Ladmanem a přivítání hostů • kulturní program • kontrola schopnosti usnášení a schválení programu • čtení zápisu z VH roku 2016 • zprávy jednatele, hospodáře, redaktora, revizní komise a sekcí • volba volební a návrhové komise • udělení absolutoria odstupujícímu výboru  • diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd. • volba nového výboru • udělení titulů čestných členů SČB • schválení usnesení VH 2017.
Výbor SČB žádá účastníky VH – zájemce o večeři, aby svou závaznou přihlášku s označením volby jídla zaslali nejpozději do 5. 5. 2017 na adresu jednatele: Ing. Petr Tylínek, Jateční 25, 170 00 Praha 7, telefonicky nebo sms 723 236 172, či e-mailem: petr.tylinek@seznam.cz .

Zahájení návštěvní sezóny na Šolcově statku v Sobotce

Na výstavní „hurikán“ na Šolcově statku v Sobotce zve člen SČB Jan Samšiňák, hospodář statku, kde se v pondělí 1. května 2017 ve 14 hodin otevřou dvě výstavy, ke kterým se přidruží doprovodné akce. Vernisáž výstavy soch akademického sochaře Jaroslava Vacka v lapidáriu (bývalé maštali) statku doprovodí zpěvem sopranistka Karolína Žmolíková a tenorista Martin Vydra; dále proběhne křest právě vydané monografie sochaře Petra Šturmy (1935–1995), kterou pokřtí umělcova choť paní Alena Antonová; další vernisáž výstavy Výlet na Masadu v Galerii Karla Samšiňáka představí soubor ilustrací izraelského kreslíře rakouského původu Jicchaka Kurta Brücka s doprovodnými fotografiemi Andrease Kreinera. Pro návštěvníky je připraven preclíkový raut. Blíže viz o programu akcí na Šolcově statku na  http://www.solcuvstatek.cz/cs/akce-statek/program-akci/ .

Cena SČB – Cena Vojtěcha Preissiga udělena Martinu Dyrynkovi

V rámci soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016 pořádané Památníkem národního písemnictví v Praze a Ministerstvem kultury ČR byla cena SČB – Cena Vojtěcha Preissiga udělena grafiku, typografovi, čestnému členu a čestnému předsedovi Spolku Martinu Dyrynkovi za bibliofilii  Malíř Bohumil Žemlička. Tento oceněný a mimořádný tisk, s podtitulem komorní monografická studie, je věnován malíři, grafikovi a herci Černého divadla B. Žemličkovi (1938–2013), který vytvořil řadu grafických ilustrací pro Spolek (sedm původních dvoubarevných litografií – G. Apollinaire Zone/ Pásmo, 1988; osm černobílých kreseb na kameni a signet SČB – F. Villon Balady, 2003). SČB tuto bibliofilii vydal roku 2016 k 75. narozeninám M. Dyrynka jako subskripční tisk. Bibliofilie o rozsahu 36 stran je uložena v kartonové kazetě, má japonskou vazbu a obsahuje deset barevných a pět duplexových reprodukcí.
Oceněné publikace i knihy, které se dostaly do užšího výběru soutěže, mohou zájemci zhlédnout na výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2016 pořádané od 20. 4. 2017 do 28. 5. 2017 v letohrádku Hvězda, obora Hvězda, v Praze 6. Otevřeno je denně mimo pondělí (duben až říjen) od 10.00–18.00 hodin. Blíže o soutěži NČKR viz na http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz .

Pocta bratřím Vokolkům

Retrospektivní výstavu výtvarné tvorby Vojmíra Vokolka s názvem MIZEJÍCÍ POSELSTVÍ připravila Východočeská galerie v Pardubicích, v Domě U Jonáše. Výstava, nad kterou převzal záštitu první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, potrvá do 4. 6. 2017. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Blíže viz na www.vcg.cz.

Pod názvem NOC A DEN připravila výstavu Vojmíra Vokolka Galerie Art Space NOV, ve sklepení domu č. p. 49, Pernštýnské náměstí, Pardubice. Tato výstava trvá do 13. 5. 2017. Otevřeno úterý – sobota, od 14 do 18 hodin. Blíže viz na www.artspacenov.cz.

Tiskařskému a uměleckému rodu Vokolkových bude věnována výstava LIS TŘÍ BRATŘÍ, kterou připravuje Východočeské muzeum v Pardubicích. Vernisáž proběhne 16. 5. v 16 hodin, výstava potrvá do 27. 8. 2017. Blíže viz na http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pocta-umeleckemu-rodu-vokolkovych-z-pardubic/.

Světový den knihy a autorských práv

Na 23. dubna připadá Světový den knihy a autorských práv vyhlášený organizací UNESCO. V tento den si připomínáme úmrtí Williama Shakespeara (1564–1616) a Miguela de Cervantese y Saavedry (1547–1616). Tento svátek věnovaný spisovatelům celého světa a jejich právům se každoročně slaví od roku 1995 ve více než stovce států po celém světě. U nás bude již od 18. dubna 2017 probíhat kampaň Svazu českých knihkupců a nakladatelů Kniha ti sluší (blíže viz na www.knihatislusi.cz), do níž se zapojí nakladatelé, autoři, knihkupectví a knihovny po celé České republice s cílem podpořit a propagovat českou knižní kulturu. Projekt se uskuteční pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.
Připomeňme si při této příležitosti, že Shakespearovu a Cervantesovu dílu byla u nás věnována celá řada bibliofilií. Z bibliofilských tisků vydaných Spolkem českých bibliofilů uveďme dvojí vydání Shakespearových sonetů (1954) v překladu Jaroslava Vrchlického, které k vydání připravil Karel Janský, v typografické úpravě Jaroslava Picky, s výzdobou Jiřího Šindlera či Jana Hally, s úvodem a poznámkami prof. Otakara Vočadla; bibliofilii prof. Jaromíra Tesaře W. Shakespeare. Medicína v Shakespearových tragédiích (1996), kterou doprovázejí reprodukce pěti koláží Jiřího Koláře, s doslovem prof. Františka Dvořáka a v typografické úpravě Martina Dyrynka; drama Viktora Dyka Zmoudření dona Quijota (1913) v typografické úpravě Vratislava H. Brunnera; novelu z Cervantesova díla Duchaplný rytíř don Quijote de la Mancha O nerozvážném zvědavci (1950) v překladu Hugo Kosterky, s dřevoryty Jaroslava Lukavského a v typografické úpravě Oldřicha Menharta.

39. svazek edice Pupilla

František Janula: Dedikace. Čtyři básně Pijácká, Obraz, Cirkus a Pád věnované F. Forejtovi, J. Šímovi, F. Tichému a R. Volrábovi z rukopisné sbírky malíře, grafika a básníka F. Januly (narozen 24. března 1932 v Lysé nad Labem), který od roku 1969 žije a tvoří převážně v Paříži. Vydal SČB v Praze L. P. 2017 v bibliofilské edici Pupilla k 85. narozeninám autora a k valné hromadě konané 13. května 2017. Kresbou s motivem Eiffelovy věže doprovodil autor. Vybírá, typograficky upravuje a o tisk pečuje Martin Dyrynk. Sazbou PC cicero Gabriola zalomil Jan Mana v pražském MD ateliéru grafického designu. Dvoubarevným ofsetem vytiskla firma Capoušek & Reiniš na francouzském grafickém Schneider papíru 200 ručně signovaných brožovaných výtisků. Členská cena 150,-Kč. ISBN 978-80-905599-6-7